Bofas forbrændingsanlæg

Bofa varmer Rønne op

Bofas forbrændingsanlæg

Bofas affaldsvarmeværk blev sat i drift i 1991. Affaldsvarmeværket modtager forbrændingsegnet affald i form af dagrenovation, forbrændingsegnet affald fra containerpladser, forbrændingsegnet affald fra storskraldsindsamlingen, og forbrændingsegnet affald fra erhvervsvirksomheder.

Affaldet forbrændes og omdannes til varmt vand, der anvendes til opvarmningsformål i Rønne.

Forbrændingsanlægget er i drift 24 timer i døgnet kun afbrudt af korte stop, hvor anlægget gennemgår revision og vedligeholdelsesopgaver.

Røgen fra forbrændingsprocessen renses i røggasrenseanlægget og udledes efterfølgende til det fri via en 75 meter høj skorsten.

Ved forbrændingsprocessen opstår der restprodukter i form af forbrændingsslagge og røggasrenserestprodukt. Slaggen nyttiggøres i forbindelse med anlægsarbejder. Røggasrenserestproduktet deponeres i specialdepot.

Forbrændingsanlægget har i 2011-12 gennemgået en omfattende modernisering, der sikrer dels nogle endnu højere miljøforanstaltninger end hidtil og dels en forventelig stabil drift mange år frem.