Bofas kontrollerede losseplads

Materialer der ikke kan genbruges eller brændes lægges til deponi

Kontrolleret losseplads

I august 1999 blev Bofa’s nye kontrollerede losseplads taget i brug.

Den kontrollerede losseplads er opbygget med drænnet og membran og opfylder de krav, der i dag stilles til en kontrolleret losseplads. Der foretages løbende måling af forureningsgraden af det vand, som kommer fra lossepladsen. Det forurenede vand sendes til Rønne-Hasle Renseanlæg, hvor det renses, inden det ledes ud i havet.

Alt affald, som indvejes til Bofa’s kontrollerede losseplads skal, jf. lossepladsbekendtgørelsen, være deklareret. Deklarationer og vejledning om denne kan hentes på vægten på Almegårdsvej i Rønne.

Deklarationen skal udfyldes af både affaldsproducenten og transportøren. Begge skal oplyse navn, adresse, CVR-nummer, kontaktperson og telefonnummer. Producenten skal derudover oplyse om affaldets klassifikation og art. Dette sker ved afkrydsning. Både producent og transportør skal underskrive deklarationen.

På den kontrollerede losseplads deponeres materialer, som enten ikke kan genanvendes eller som ikke er egnet til at blive brændt på affaldsforbrændingsanlægget. De materialer, der fortrinsvis deponeres, er forurenede uorganiske bygningsmaterialer, forurenet jord, slam fra spildevandsrenseanlæg, asbest og sorteringsrest fra slaggesorteringen.

Bofas kontrollerede losseplads bliver udvidet i 2012. Dette skulle gerne give kapacitet til 2020.