Miljø og arbejdsmiljø

Miljø & arbejdsmiljø ledelsessystem

Bofa’s miljøledelsessystem blev ISO-14001 certificeret den 22. oktober 2003. Certificeringen blev udført af Det Norske Veritas.

DNV certifikat 2015

Bofa indførte miljø- og arbejdsmiljøledelse med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsens Miljøkompetanceordning og Bornholms Erhvervscenter TIC. Bofa’s miljø- og arbejdsmiljøledelsesystem er indført med konsulentbistand fra COWI A/S. Bofa implementerede sit miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem den 5. maj 2003. Bofa’s miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem er beskrevet og dokumenteret i Bofa’s Miljøledelseshåndbog.

Forordet til miljøledelseshåndbogen er forfattet af Bofa’s direktør, og lyder som følger:  Miljø og arbejdsmiljø er nøgleord, når man som Bofa beskæftiger sig med affald. Der er stadigt stigende krav til, hvordan de enkelte affaldstyper skal håndteres, og hvordan de bortskaffes. Det mere og mere komplicerede regelsæt på affaldsområdet medfører tillige nogle arbejdsfunktioner, som kan være sikkerhedsmæssigt risikable, og derfor kræver særlige forholdsregler såvel organisatorisk som i praksis. Bofa bør være et foregangseksempel for andre virksomheder, når det gælder miljøbeskyttelse og ressourceudnyttelse. Vi mener med andre ord, at vi bør feje foran egen dør, før vi fortæller vores brugere – såvel erhvervsvirksomheder som borgere – hvordan vi sammen kan gøre en indsats for at sikre et bæredygtigt miljø. Derfor har Bofa besluttet sig for at indføre miljøledelse efter normerne i ISO 14001 med modulet arbejdsmiljø tilkoblet. Resultatet vil være, at vi løbende kan sikre miljø- og arbejdsmiljømæssigt optimale vilkår, og at den enkelte medarbejder har størst mulig indflydelse på arbejdets udførelse. Bofa gør noget for miljøet.

Formålet med miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet er:  Formålet med at indføre miljøledelse på Bofa er, at vi ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder helhedsorienteret, målrettet og åbent til fordel for både miljøet og arbejdsmiljøet. Indførelse af miljøledelse på Bofa skal ses som et redskab til at sikre den stadige udvikling af virksomheden som en miljøvirksomhed, hvor hensigten er at gøre påvirkningerne af miljøet mindre på en økonomisk forsvarlig måde og uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet. Bofas miljøledelsessystem dækker over både det interne og det eksterne miljø. Systemet dækker altså også over arbejdsmiljøet, men vil i hverdagen blive omtalt som miljøledelse.

Bofas miljøpolitik er formuleret på følgende måde:  Med udgangspunkt i at alt affald skal indsamles, behandles og bortskaffes under størst mulig hensyntagen til ressourceudnyttelsen og belastningen på det omgivende miljø, er Bofas miljøpolitik som følger:

 • Bofa vil arbejde for at alt affald på Bornholm håndteres og behandles miljømæssigt korrekt efter prioriteringen: genbrug, genvinding, forbrænding med varmeproduktion, deponi.
 • Bofa vil tilstræbe en reduktion af de fremtidige affaldsmængder gennem påvirkning af borgere og erhvervsvirksomheder.
 • Bofa vil løbende arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet og på at reducere påvirkningerne af miljøet på alle områder.
 • Bofa vil reducere eget ressourceforbrug, uden at arbejdsmiljøet og sikkerhedsforholdene påvirkes i negativ retning.
 • Bofas ledelse vil være kendetegnet ved åbenhed omkring miljø- og arbejdsmiljøforhold, både overfor medarbejderne og offentligheden.

På baggrund af ovenstående miljøpolitik er dannet følgende miljømål:  Bofas kortsigtede miljømål for 2015 – 16 er som følger: 

 • At vedligeholde og optimere miljøledelsessystemet i henhold til ISO 14001 og få dette formidlet ud til alle medarbejdere. Det vil blive overvejet, hvordan der kan kommunikeres til medarbejderne, og ikke kun informeres.
 • At arbejde for at fastholde det lave sygefravær, som Bofa har haft gennem flere år. Såfremt sygefraværet skulle stige, da at afdække årsagen til dette.
 • At implementere målsætning 1 og 2 i affaldsplan 2014-2018, genanvendelse af mindst 50% husholdningsaffald ved udsortering af bl.a. bioaffald og plast.
 • At implementere målsætning 1 og 2 i affaldsplan 2014-2018, udsortering af 1.000 ton bioaffald fra have- og parkaffald.
 • At implementere målsætning 3 i affaldsplan 2014-2018, at sætte fokus på indholdet af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffaldet.
 • At implementere målsætning 4 i affaldsplan 2014-2018, at øge informationsniveauet for papir og pap, plast, glas og metal.
 • At kortlægge et beslutningsgrundlag for en eventuel fremtidig røggaskondensering.
 • At få konverteret Bofas nuværende miljøledelsessystem efter ISO 14001:2014 til den fremtidige standard ISO 14001:2015 over de næste tre år.

Bofas langsigtede miljømål er som følger:

 • At sikre borgeres og erhvervsvirksomheders medejerskab for fremtidige gode resultater i relation til kildesortering.

Bofas vedligeholdelsesmål er som følger: 

 • Som minimum bevare den opnåede reduktion af forbrændingsjern, slagger og røgrenserestprodukt pr. brændt ton affald på affaldsvarmeværket i forhold til produktionen det foregående år.
 • At bibeholde det gode arbejdsmiljø som følge af reduktion af eller aflastning af tunge løft ved relevante foranstaltninger, samt tilsvarende sikre fremtidige arbejdsopgaver mod tunge eller akavede løft.
 • At reducere udledningen af miljøfremmede stoffer gennem røg, kalk og slagger ved en løbende forbedring og optimering af driften på affaldsvarmeværket.

Yderligere information:  Yderligere information om Bofas miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem kan fås ved henvendelse til Bofas miljøleder, Steffen Gerdes, eller Bofas direktør, Jens Hjul-Nielsen.