Miljø og arbejdsmiljø

Miljø & arbejdsmiljø ledelsessystem

Bofas oprindelige miljøledelsessystem blev ISO-14001 certificeret den 22. oktober 2003. Certificeringen blev udført af Det Norske Veritas.

Bofa indførte miljø- og arbejdsmiljøledelse med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsens Miljøkompetanceordning og Bornholms Erhvervscenter TIC.
Bofa’s miljø- og arbejdsmiljøledelsesystem er indført med konsulentbistand fra COWI A/S.
Bofa implementerede sit miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem den 5. maj 2003.
Bofas miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem er beskrevet og dokumenteret i Bofas Miljøledelses-håndbog.
Bofa konverterede miljøledelsessystemet efter ISO-14001/2004-standarden til ISO 14001/2015-standarden i 2018.
Dette betød en total gennemgang af den gamle håndbog med rettelser og tilskrivninger m.m.
Den nye miljøledelseshåndbog blev certificeret 21. august 2018 efter en audit uden problemer.

Forordet til den nye miljøledelseshåndbogen er forfattet af Bofas direktør, og lyder som følger:
Du sidder med den nyeste version af Bofas miljøledelseshåndbog foran dig. Heri kan du læse, hvordan Bofa sikrer en sikker og professionel virksomhedsdrift, der tager højde for såvel det kendte som det ukendte på både kort og langt sigt.
Bofa er et af landets mindste affaldsselskaber. De geografiske betingelser har villet det sådan. Det betyder, at vi skal kunne alt, hvad et meget større selskab kan blot med færre ressourcer. Vi har der-for mere end nogen brug for at anvende de mest opdaterede ledelsesredskaber, der er til rådighed for at sikre, vi kan nå vores mål.
Bornholm sætter høje mål inden for miljø, bæredygtighed og resiliens, først og fremmest i Bright Green Island strategien.
ISO 14001 i dens nye reviderede form er et eksempel på et ledelsesværktøj, der nu i sin nye form er skarpere og mere operationelt end nogensinde og som vil hjælpe Bofa med at yde sit bidrag til Bornholm som en Bright Green Island.
God læselyst.
Formålet med miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet er: at vi ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder helhedsorienteret, målrettet og åbent til fordel for både miljøet og arbejdsmiljøet. Bofas miljøledelsesystem skal ses som et redskab til at sikre den stadige udvikling af virksomheden som en miljøvirksomhed, hvor hensigten er at gøre påvirkningerne af miljøet mindre på en økonomisk forsvarlig måde og uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet. Bofas miljøledelsessystem dækker over både det interne og det eksterne miljø. Systemet dækker altså også over arbejdsmiljøet, men vil i hverdagen blive omtalt som miljøledelse.

Bofas miljøpolitik er formuleret på følgende måde: Med udgangspunkt i at alt affald skal indsamles, behandles og bortskaffes under størst mulig hensyntagen til ressourceudnyttelsen og belastningen på det omgivende miljø, er Bofas miljøpolitik som følger:
• Bofa vil arbejde for at alt affald på Bornholm håndteres og behandles miljømæssigt korrekt efter prioriteringen: genbrug, genvinding, forbrænding med varmeproduktion, deponi.
• Bofa vil tilstræbe en reduktion af de fremtidige affaldsmængder gennem påvirkning af borgere og erhvervsvirksomheder.
• Bofa vil løbende arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet og på at reducere påvirkningerne af miljøet på alle områder.
• Bofa vil reducere eget ressourceforbrug, uden at arbejdsmiljøet og sikkerhedsforholdene påvirkes i negativ retning.
• Bofas ledelse vil være kendetegnet ved åbenhed omkring miljø- og arbejdsmiljøforhold, både over for medarbejderne og offentligheden.

På baggrund af ovenstående miljøpolitik er dannet følgende miljømål:
Bofas kortsigtede miljømål for 2017-18 er som følger:
• At vedligeholde og optimere miljøledelsessystemet i henhold til ISO 14001 og få dette formidlet ud til alle medarbejdere. Det vil blive overvejet, hvordan der kan kommunikeres til medarbejderne, og ikke kun informeres.
• At arbejde for at fastholde det lave sygefravær, som Bofa har haft gennem flere år. Såfremt sygefraværet skulle stige, da at afdække årsagen til dette.
• At implementere målsætning 1 og 2 i affaldsplan 2014-2018, genanvendelse af mindst 50% husholdningsaffald ved udsortering af bl.a. bioaffald og plast.
• At implementere målsætning 1 og 2 i affaldsplan 2014-2018, udsortering af 1.000 ton bioaffald fra have- og parkaffald.
• At implementere målsætning 3 i affaldsplan 2014-2018, at sætte fokus på indholdet af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffaldet.
• At implementere målsætning 4 i affaldsplan 2014-2018, at øge informationsniveauet for papir og pap, plast, glas og metal.
• At få konverteret Bofas nuværende miljøledelsessystem efter ISO 14001-2004 til den fremtidige standard ISO 14001-2015 over de næste tre år.
• At få foretaget en forundersøgelse omkring mulighederne for at etablere et aktivitetshus i forbindelse med affaldstårnet.
• At kunne præsentere en kommunal affaldsplan 2019-2024 i 4. kvartal 2018, under forudsætning at, at de nationale forudsætninger foreligger.

Bofas langsigtede miljømål er som følger:
• At sikre borgeres og erhvervsvirksomheders medejerskab for fremtidige gode resultater i relation til kildesortering.

Bofas vedligeholdelsesmål er som følger:
• Som minimum bevare den opnåede reduktion af forbrændingsjern, slagger og røgrenserestprodukt pr. brændt ton affald på affaldsvarmeværket i forhold til produktionen i det foregående år.
• At bibeholde det gode arbejdsmiljø som følge af reduktion af eller aflastning af tunge løft ved relevante foranstaltninger, samt tilsvarende sikre fremtidige arbejdsopgaver mod tunge eller akavede løft.
• At reducere udledningen af miljøfremmede stoffer gennem røg, kalk og slagger ved en løbende forbedring og optimering af driften på affaldsvarmeværket.

Yderligere information om Bofas miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem kan fås ved henvendelse til Bofas miljøleder, Steffen Gerdes, eller Bofas direktør, Jens Hjul-Nielsen.