Bofa tager hånd om dit affald

Link til regulativ for husholdningsaffald og AT-vejledning om dagrenovationssystemer

Klik på nedenstående link, vælg “husholdning” eller “erhverv” og klik på PDF-mærket ud for “Bornholm”. Regulativet kan nu downloades som en PDF-fil eller skrives ud.

Regulativ for Husholdning

Klik på nedenstående link for at komme til Arbejdstilsynets vejledning D.2.24-1 om indretning og brug af dagrenovationssystemer. Her finder du bl.a. reglerne for, hvordan dit skraldestativ skal stå samt reglerne for adgangsvejene til dit skraldestativ.

AT-vejledning D.2.24-1

Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald

 
Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. juni 2012 vedtaget nedenstående ændring af Regulativ for husholdningsaffald § 9.2.
Teksten til regulativets § 9.2 i ovenstående link erstattes af nedenstående:
§ 9.2 Hvem gælder ordningen for?
Ordningen for dagrenovation omfatter alle private borgere og grundejere i Bornholms Regionskommune. Ordningen gælder såvel helårs- som sommerhusstande samt dagrenovation fra hertil knyttet erhvervsvirksomhed.
Ejere af helårshusstande kan efter skriftlig ansøgning få fritagelse for pligten til at benytte dagrenovationsordningen, såfremt ejendommen ikke er beboet jf. de til enhver tid gældende oplysninger i Folkeregistret. Fritagelse gives ikke med tilbagevirkende kraft.
En fritagelse fra ordning for dagrenovation kræver således, at der ikke er tilmeldt nogen personer med folkeregisteradresse på den pågældende ejendom, hvilket efter forlangende skal kunne dokumenteres ved ansøgning om fritagelse. Så snart der atter tilmeldes en eller flere personer i Folkeregistret på den pågældende ejendom, er borgeren/grundejeren pligtig at oplyse Bornholms Regionskommune herom, således at indlemmelse i ordning for dagrenovation kan genoptages.
Uanset opnået fritagelse for ordning for dagrenovation er betaling af miljøgebyr pligtigt.
For sommerhusstande gælder, at disse til hver en tid er omfattet den obligatoriske dagrenovationsordning, og fritagelse herfor er dermed ikke mulig.

Du kan finde mere information på bladhylden