Kære sommerhusbrugere på Bornholm.

Vi vil som affaldsselskab sætte stor pris på, at du sorterer dit affald og afleverer det de rigtige steder.

Ved selve sommerhuset vil du typisk finde en affaldssæk i et stativ.
Den er beregnet til det almindelige, brændbare husholdningsaffald.
Det kan godt være, at der er noget i sækken, når du flytter ind i sommerhuset. Det er fordi vi ikke har kapacitet til at afhente alle sækkene i forbindelse med skiftedagene. Vi beklager.

Måske er der også en grøn beholder ved sommerhuset.
Den er til rent pap og papir.
Den er altså f.eks. ikke til pizzabakken med en smule restpizza eller til mælkekartoner. De skal begge over i sækken.

Rundt om i sommerhusområderne har vi opstillet (nedgravet) det vi kalder miljøstationer.
Her kan du komme af med brændbart husholdningsaffald, pap og papir samt glas og flasker.
Endelig er der en lille beholder til brugte batterier.

Endelig har vi på Bornholm 6 genbrugspladser, eller containerpladser som de hedder her på øen.
Her kan du komme af med alt det affald, som du kan finde.
Selv tomme spraydåser og husholdningskemikalier kan afleveres her.

Vi har over 30 forskellige containere og andre beholdere til bl.a. dit affald.

Tak fordi du gider bruge lidt tid på dit affald.

Dear users of summercottages on Bornholm.

As the local wastehandlingcompany, we will appreciate, that you sort your waste and delivers it at the right places.

At the summercottage you will typically find a wastebag in a stand.
This is for the ordinary combustible householdwaste.
There might be something in the bag, when you move in. That is because we don’t have the capacity to collect all the bags in connection with the changeover. We are sorry.

There might be a green container at the summercottage.
This will be for clean cardboard and paper.
It is not for used pizza-boxes or milk-cartons. They shall both in the wastebag.

In the summercottageareas we have placed (buried) what we calls wasteislands.
Here you can deliver your combustible householdwaste, cardboard and paper, glass and bottles.
Here you will also find a small container for used batteries.

Finally we have 6 recyclingcenters on Bornholm.
Here you can get rid of all the other waste.
Even empty spraycans and other householdchemicals can be delivers here.

We have more than 30 containers for, among other, your waste.

Thank you, for using a little time on your waste.

Sehr geehrte Ferienhaus-Benutzer auf Bornholm.

Wir werden, als örtlich Abfallgeschäft, glücklich, dass Sie Ihre Abfälle sortieren und entsorgen Sie ihn an den richtigen Stellen.

In den Hütten finden Sie Typisch einen Müllsack in einem Stativ.
Es richtet sich an den gewöhnlichen, brennbaren Hausmüll.
Es kann gut sein, dass etwas in der Tasche beim Verschieben in der Hütte. Und zwar deshalb, weil wir nicht die Fähigkeit besitzen, sich die Taschen im Zusammenhang mit den Umstellung abholen. Es tut uns leid.

Vielleicht gibt es auch ein grüner Container in der Hütte.
Pappe und Papier zu bereinigen.
Es ist so nicht zu Pizza Tabletts mit den restlichen Pizza und Milch Kartons. Sie muss in den Müllsack.

Rund um die Hütte Bereichen haben wir etabliert (begraben) was nennen wir Abfall Inseln.
Hier können Sie brennbare Abfälle, Karton, Papier, Glas und Flaschen loswerden.
Schließlich gibt es ein kleiner Behälter für Altbatterien.

Wir haben auf Bornholm 6 Recycling Stationen.
Hier können Sie alle Abfälle loswerden, die Sie finden können.
Sogar leere Spraydosen und Haushaltschemikalien können Sie hier geliefert werden.

Haben wir über 30 verschiedene Container und andere Behälter für, unter anderem, Ihren Abfall.

Wir danke Ihnen, weil Sie ein wenig Zeit auf Ihren Abfall benutzen.

Her finder du vores sommerhus-husorden.
Here you will find our Houseorder for the Summercottages
Hier finden Sie unsere Hausregeln für Sommerhäuser
plakat Bofa husorden

Her finder du vores kort over Nexø-området.
Here you will find our map of the Nexo-area.
Hier finden Sie unsere Karte von Nexo -Bereich.

plakat Bofa kort