AFFALD I
SOMMERHUSET

Waste in the
summer-cottage

Abfall in der hütte

 

DK

Når du bor i sommerhus på Bornholm kan Bofa også tage sig af dit affald. Her er lidt informationer.

Ved sommerhuset er der anbragt en affaldssæk i stativ til den almindelige dagrenovation.
Dette affald er alt det, som bliver tilbage, når glas, papir og farligt affald er sorteret fra.
Dagrenovation er f.eks. madrester, mælkekartoner, konservesdåser, plastik og snavset emballage.
I perioden fra påske til ugen efter efterårsferien tømmes sækken hver uge.
Fyld kun sækken til den påtrykte streg – den må maksimalt veje 20 kg.
Pak skarpe genstande ind i andet affald, og kom ikke glas, papir, pap og farligt affald i sækken.

Miljøstationer

Papir og glas kan afleveres på øens miljøstationer. 
Ved at klikke på boksen her over, kan du se hvor miljøstationerne er placeret. Der er åbent døgnet rundt.
Papiraffald er bl.a. aviser, reklamer, blade, indpakningspapir og andet rent papir samt bølgepap og papkasser.
Glas er bl.a. tomme vin-, spiritus- og saftflasker, konserves- og marmeladeglas.

Der er også en container på miljøstationen, som kan benyttes til almindelig dagrenovation, hvis der ikke er plads i affaldssækken.
Farligt affald, f.eks. sprayflasker eller husholdningskemikalier kan afleveres på øens genbrugspladser. Find genbrugspladserne og deres åbningstider på linket herunder.

Genbrugsplads

Farligt affald skal være forsvarligt emballeret og helst i originalemballagen.

Brugte batterier kan lægges i en plasticpose og anbringes på skraldestativet.

Og så håber vi du nyder opholdet på Bornholm.

UK

Welcome on Bornholm.

In order to secure the environment, Bofa has made this information that in brief tells you how to handle your garbage most effectively as a user of a summer cottage.

At the cottage a waste bag for the household refuse is placed in a rag. The refuse is what remains when all glass, paper and dangerous waste have been sorted out.
Household refuse includes: Food scraps, milk cartons, tins, plastic and dirty packaging materials.
From Easter till the week after the autumn holidays the waste bag is collected every week. Please do not fill the bag above the printed line. A full bag should not weigh more than 20 kg. Please wrap up sharp objects in some other waste and do not put glass, paper, cardboard or dangerous waste in the bag.

Recycling Containers

Paper and glass can be disposed at the recycling containers.
You find the location of these recycling containers by clicking the box above. The containers are open 24 hours a day.

Paper includes newspapers, leaflets, magazines, wrapping paper and other clean paper.
Glass includes wine-, spirits- and jouce bottles, preserving- and jam jars.

Next to the recycling containers there is a container, which can be used to ordinary waste, if there’s no more room in the waste bag.
Dangerous waste, i.e. sprays and medecine, can be handed over at the recycling centres. Find the recycling centres and the opening hours on the link belowe.

Recycling Centres

Dangerous waste should be carefully wrapped in its original packaging if possible.

Place dead batteries in a plasticbag and place this on the wastebag.

Have a nice stay on Bornholm.

D

Willkommen in Bornholm

Um die Umwelt zu sichern und die Natur nicht unnötig zu verdrecken, hat Bofa dieses Faltheft erarbeitet, das kurz erzählt, wie Sie als Sommerhausbenutzer den Abfall zweckmässig handhaben.

Beim Sommerhaus gibt es einen Müllsack in einem Ständer für den normalen Müll. Normaler Müll sind z.Bsp. Speisereste, Milchtüten, Konservendosen, Plastik und schmutzige Verpackungen.

Im Zeitraum vom Ostern bis Herbstferien wird der Müllsack abgeholt. Bitte die Müllsäcke nur bis zum aufgedruckten Strich füllen – der Müllsack darf maximal 20 Kilo wiegen. Verpacken Sie bitte scharfe Gegenstände in anderem Müll und tun Sie bitte weder Glas noch Papier, Pappe oder gefährlichen Müll in den Müllsack.

Recyclinganlagen

Papier und Glas können bei den Recyclinganlagen der Insel abgegeben werden.
Wo diese Anlagen sind, sehen Sie auf der mittleren Seite dieses Faltheftes. Die Anlagen sind rund um die Uhr geöffnet.

Papierabfall sind z.Bsp. Zeitungen, Postwurfsendungen, Zeitschriften, Einschlagpapier und anderes sauberes Papier.

Glas sind z.Bsp. leere Wein-, Alkohol- und Saftflaschen, Konserven- und Marmeladengläser.

Ausserdem gibt es Container bei den Recyclinganlagen, die Sie benutzen können, wenn der Müllsack des Sommerhauses voll ist.

Gefährlichen Abfall, wie z.Bsp. Spraydosen oder Medizin, können an den Recyclingplätzen der Insel abgegeben werden. Wo diese Plätze sind und wann sie geöffnet haben, können Sie auf die letzte Seite dieses Faltheftes sehen.

Recyclingplätzen

Gefährlicher Abfall muss sachgemäss verpackt werden, am besten in der Originalverpackung.

Leere Batterien können sie in einer Plastiktüte am Müllsackständer aufhängen.

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

BOFA

Almegårdsvej 8
3700 Rønne · mail@bofa.dk
56 92 55 00

Skip to content