Her kan du læse om de nye MiljØ’er

Eksempel på MiljØ

Generelt om MiljØ’er

MiljØ’er i bymidter

MiljØ’er i sommerhusområder

Hvem skal benytte MiljØ’er?

Der er som udgangspunkt to grupper af ejendomme, der skal benytte MiljØ’er:

 • Ejendomme beliggende i gamle bymidter uden mulighed for egne beholdere
 • Alle ejendomme beliggende i sommerhusområder eller sommerhusaftaleområder (dette gælder også for ejendomme, som bruges som helårsbolig)

Bymidter: Adgangsforholdene i nogle gamle bymidter gør, at det ikke er muligt for ejendomme beliggende dér, at få egne beholdere. Det kan f.eks. skyldes stejle adgangsveje, sammenbyggede huse eller brostensgader.

Sommerhusområder: Det er politisk besluttet, at alle sommerhusområder (og sommerhusaftaleområder) skal benytte MiljØ’er. Dette vil bl.a. sikre, at der altid er nok kapacitet til affaldet, og at vejene ikke bliver slidt af kørsel ifm. tømning af beholdere.

Hvad er en MiljØ’?

En MiljØ’ er en fællesløsning til affaldsindsamling, hvor flere borgere kan aflevere deres sorterede affald. De fleste MiljØ’er er helt eller delvist nedgravet, mens få er affaldsbeholdere på hjul.

Ved MiljØ’erne kan man komme af med 11 affaldstyper:

 • Madaffald
 • Restaffald
 • Plast og MDK
 • Papir og pap
 • Glas og metal
 • Tekstil
 • Batterier
 • Småt elektronikaffald

Farligt affald skal afleveres på genbrugspladsen.

Eksempel på MiljØ

Placering af MiljØ’er

Der skal tages mange hensyn, når en placering af en MiljØ’ skal udvælges. I afsnittet om hhv. ”Byer” og ”Sommerhuse” kan du læse om hvilke hensyn, der skal tages de forskellige steder. Når placeringerne er udvalgt, skal de godkendes af myndighederne (f.eks. vejmyndigheden, Fredningsnævnet eller Kystdirektoratet).

Etablering af MiljØ’er

Når myndighederne har behandlet og godkendt MiljØ’ernes placering, kan etableringen gå i gang.

Der skal etableres ca. 120 MiljØ’er på Bornholm, hvoraf de fleste vil være helt eller delvist nedgravede. Etableringen sker gradvist, da det er en lang proces med mange godkendelser undervejs.

Når din lokale MiljØ’ er etableret, får du besked om, at den er klar til brug.  

I hvilke byer etableres MiljØ’er?

Der skal etableres MiljØ’er i følgende byer:

 • Nexø
 • Svaneke
 • Gudhjem
 • Allinge
 • Sandvig
 • Vang
 • Hasle
 • Rønne
 • Arnager
 • Aakirkeby

MiljØ’erne skal dække de husstande, der ikke har mulighed for at få egne beholdere.

Udvælgelse af placering af MiljØ’er

MiljØ’erne skal placeres hensigtsmæssigt, så følgende krav overholdes:

 1. Det er politisk besluttet at afstanden mellem en MiljØ’ og en adresse, der skal benytte en MiljØ’, maks. må være 300 m
 2. En MiljØ’ skal dække flest mulige adresser
 3. MiljØ’en skal være placeret således, at den er nem at komme til både for borgere og for renovatøren
 4. Placeringen skal forstyrre borgerne og den daglige trafik mindst muligt
 5. Etableringen skal være mulig – dvs. der må ikke være ledninger, rør eller andet, der umuliggør placeringen
 6. Lodsejer er villig til at stille arealet til rådighed
 7. Relevante myndigheder skal meddele nødvendige godkendelser og dispensationer

Derudover har BOFA aktivt inddraget kommentarer fra borgerdialogen i arbejdet med at udvælge placeringer.

Når placeringerne er udvalgt, skal de myndighedsbehandles. Godkendes de, kan etableringen af dem gå i gang. Godkendes de ikke, skal der udvælges alternative placeringer, som så skal myndighedsbehandles.

Borgerdialog

De berørte borgere, som BOFA i første omgang har vurderet, skal tilgå MiljØ’er, er blevet inviteret til at deltage i dialogmøder.

Dialogmøderne har fundet sted i de pågældende byer, hvor borgerne kunne mødes med BOFA-ansatte og høre mere om MiljØ’er og den nye affaldsordning. Til dialogmøderne kunne borgerne også få overblik over potentielle MiljØ’-placeringer og kommentere på dem. Havde borgerne forslag til nye placeringer, kunne de også komme med dem.

De resterende borgere i byerne er blevet inviteret via borgerforeninger og annoncer i lokale facebookgrupper samt opslag rundt omkring i byen.

Kort over godkendte placeringer i byer

Kortet bliver opdateret i takt med, at placeringerne godkendes af myndighederne. 

Hvem skal MiljØ’erne dække?

Alle ejendomme i sommerhus- og sommerhusaftaleområder skal dækkes af MiljØ’er. Det gælder også for husstande, der benyttes som helårsboliger.

Sommerhuse uden for sommerhus- eller sommerhusaftaleområder vil få egne beholdere.

Udvælgelse af placering af MiljØ’er

For sommerhusområderne har processen for udvælgelse af placeringer været således:

 1. De nuværende miljøstationer udvides på eksisterende placering, hvis muligt
 2. Placering af en ny MiljØ’ skal så vidt muligt ligge i udkørselsside af adgangsvejen til det enkelte sommerhusområde, så sommerhusgæsterne nemt kan komme af med deres affald. Ved at placere MiljØ’en i begyndelsen af adgangsvejen, mindskes belastningen på vejen, da kranbilen ikke skal køre så langt ind i området
 3. Etableringen skal være mulig – dvs. der må ikke være ledninger, rør eller andet, der umuliggør placeringen
 4. Lodsejer er villig til at stille arealet til rådighed
 5. Relevante myndigheder skal meddele nødvendige godkendelser og dispensationer
Kort over godkendte placeringer i sommerhusområderne

Kortet bliver opdateret i takt med, at placeringerne godkendes af myndighederne.