Private brugere

 

TØMNINGS KALENDER

Sommertømning fra 1. april til og med uge 43.

Skal du renovere eller rive ned, så læs her:

Her finder du hjælp til screening ved nedrivning eller renovering.

Link til Fugatos nyheder

papir og pap

Papir og pap genanvendes i stor udstrækning, og er således medvirkende til at begrænse behovet for træer til ny papirmasse. Det er derfor i alles interesse, at så meget papir og pap som muligt indsamles.

Papir og pap kan genanvendes til mange formål, men er det forurenet med snavs, kødsaft og lignende, eller er der tale om papir eller pap forstærket med f.eks. plast eller metaltråde, kan det ikke genanvendes.

Papir og pap har hver deres container på genbrugspladsen.

storskrald

Se hvornår du får hentet storskrald og tilmeld dig til ordningen her.

kompost

På Bofa kan du hente gratis kompost. Tag traileren med og fyld den. Du kan læse gode råd om komposten her.

miljø stationer

Bofas miljøstationer er ubemandede opsamlingspladser, som kun må benyttes af brugere og ejere af sommerhuse og sommerboliger.

Find adresser til miljøstationerne her.

priser private

Miljøafgifter og papirtømning:

Tømningsart: Beholdertype: Pris, 2023:
Miljøafgift helårlig 2.139,00
Miljøafgift helårlig 660 l container boligblokke 1.981,00
Miljøafgift sommer 1.283,00
Papirtømning sommer 660 l container boligblokke 729,00
Papirtømning sommer 140 l container 729,00

Helårsrenovation:

Tømningsart: Beholdertype: Pris, 2023
Renovation helårs Ugetømning 2.685,00
Renovation helårs 14. dags tømning 1.343,00
Renovation helårs 14. dags/ugentlig juni-juli-august 1.883,00
Renovation helårs 660 l container boligblokke 2.391,00
Renovation helårs 360 l container uge 5.884,00
Renovation helårs 660 l container uge 9.807,00
Renovation helårs Kollegiebolig 1.675,00

Sommerrenovation:

Tømningsart: Beholdertype: Pris, 2023:
Renovation sommer Ugetømning 2.024,00
Renovation sommer 660 l container boligblokke 1.912,00
Renovation sommer Tilvalg, uge, juni-juli-august 840,00
Renovation sommer 14. dags/ugentlig juni-juli-august 1.567,00

Dagrenovationsgebyret dækker udgifter til indsamling af dagrenovation inkl. sække, behandling og affaldsvarmeafgift.

Ejendomme uden bopælspligt regnes for helårsejendomme hvad angår dagrenovation.

Dagrenovationsgebyr sommerhus dækker derudover udgifter til miljøstationer.

Miljøgebyr helårshusstande dækker udover udgifter til drift af genbrugspladser, flasker, storskrald samt affaldsvarmeafgift også indsamling af papir.

Miljøgebyr sommerhuse omfatter ikke indsamling af papir samt udgifter til storskrald.

Røde ekstrasække

Du får leveret 3 røde ekstrasække om året, hvis du har helårsdagrenovation, hvis du har sommerhusrenovation får du 2 røde ekstrasække.

Disse kan bruges til ekstra affald i forbindelse med f.eks. fester, højtider eller lignende.

Har du behov for en eller flere ekstra røde ekstrasække, så kontakter du Fugato på telefon 56440100.

Du kan enten bestille dem på Fugatos kontor, betale regningen og få dem leveret eller du kan afhente dem på Fugatos kontor mod kontant afregning.

Link til regulativ for husholdnings affald og AT-vejledning om dag renovations systemer

Klik på nedenstående link, vælg “husholdning” eller “erhverv” og klik på PDF-mærket ud for “Bornholm”. Regulativet kan nu downloades som en PDF-fil eller skrives ud.

Regulativ for Husholdning

Klik på nedenstående link for at komme til Arbejdstilsynets vejledning D.2.24-1 om indretning og brug af dagrenovationssystemer. Her finder du bl.a. reglerne for, hvordan dit skraldestativ skal stå samt reglerne for adgangsvejene til dit skraldestativ.

AT-vejledning D.2.24-1

Tillæg til Regulativ for husholdnings affald

 
Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. juni 2012 vedtaget nedenstående ændring af Regulativ for husholdningsaffald § 9.2.
Teksten til regulativets § 9.2 i ovenstående link erstattes af nedenstående:
§ 9.2 Hvem gælder ordningen for?
Ordningen for dagrenovation omfatter alle private borgere og grundejere i Bornholms Regionskommune. Ordningen gælder såvel helårs- som sommerhusstande samt dagrenovation fra hertil knyttet erhvervsvirksomhed.
Ejere af helårshusstande kan efter skriftlig ansøgning få fritagelse for pligten til at benytte dagrenovationsordningen, såfremt ejendommen ikke er beboet jf. de til enhver tid gældende oplysninger i Folkeregistret. Fritagelse gives ikke med tilbagevirkende kraft.
En fritagelse fra ordning for dagrenovation kræver således, at der ikke er tilmeldt nogen personer med folkeregisteradresse på den pågældende ejendom, hvilket efter forlangende skal kunne dokumenteres ved ansøgning om fritagelse. Så snart der atter tilmeldes en eller flere personer i Folkeregistret på den pågældende ejendom, er borgeren/grundejeren pligtig at oplyse Bornholms Regionskommune herom, således at indlemmelse i ordning for dagrenovation kan genoptages.
Uanset opnået fritagelse for ordning for dagrenovation er betaling af miljøgebyr pligtigt.
For sommerhusstande gælder, at disse til hver en tid er omfattet den obligatoriske dagrenovationsordning, og fritagelse herfor er dermed ikke mulig.

Jordregler

Du kan læse mere om kommunens jordregler på dette link: flytning og deponering af jord med tilhørende undersider.

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

BOFA

Almegårdsvej 8
3700 Rønne · mail@bofa.dk
56 92 55 00