velkommen til bornholm

Velkommen til Bornholm – Danmarks duks indenfor affaldsbehandling.
Bornholmerne er gode til at sortere affald og passe på miljøet.
Bornholms affaldsselskab hedder BOFA og du kan læse lidt om os på denne side.

 

BOFAS ORGANISATION

Bofas organisation

 

Bofas organisation er beskrevet i ovenstående organogram.

Bofas styres i det daglige af Bofas ledergruppe som består af direktøren og de fire afdelingsledere.

De fire afdelingsledere administrerer de fire afdelinger:

 • Økonomichefen tager sig af administrationen
 • Driftschefen for affaldsvarmeværket varetager værket.
 • Miljøchefens ansvarsområder er farligt affald, lossepladsen, modtagekontrol og vægtfunktion, igangværende og kommende projekter samt miljøgodkendelser og den daglige kontakt til miljøtilsynet.
 • Den sidste afdelingsleder tager sig af genbrugscentret, genbrugspladserne og øens miljøstationer.

Eventuelle tvivlsspørgsmål i hverdagen afklares mellem Bofas ledergruppe og Centerchefen i BRK Natur, Miljø og Fritid samt Natur- og Miljøudvalget.

Affaldsplaner, regulativer m.m. udarbejdes i samarbejde med Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Bofas øverste myndighed er Kommunalbestyrelsen.

MILJØ OG ARBEJDSMILJØ LEDELSES SYSTEM

Miljø & arbejdsmiljø ledelsessystem

Bofas miljøledelsessystem blev ISO-14001 certificeret den 22. oktober 2003. Certificeringen blev udført af Det Norske Veritas.

Bofa indførte miljø- og arbejdsmiljøledelse med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsens Miljøkompetanceordning og Bornholms Erhvervscenter TIC. Bofa’s miljø- og arbejdsmiljøledelsesystem er indført med konsulentbistand fra COWI A/S. Bofa implementerede sit miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem den 5. maj 2003. Bofas miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem er beskrevet og dokumenteret i Bofas Miljøledelseshåndbog.

Forordet til miljøledelseshåndbogen er forfattet af Bofa’s direktør, og lyder som følger: Miljø og arbejdsmiljø er nøgleord, når man som Bofa beskæftiger sig med affald. Der er stadigt stigende krav til, hvordan de enkelte affaldstyper skal håndteres, og hvordan de bortskaffes. Det mere og mere komplicerede regelsæt på affaldsområdet medfører tillige nogle arbejdsfunktioner, som kan være sikkerhedsmæssigt risikable, og derfor kræver særlige forholdsregler såvel organisatorisk som i praksis. Bofa bør være et foregangseksempel for andre virksomheder, når det gælder miljøbeskyttelse og ressourceudnyttelse. Vi mener med andre ord, at vi bør feje foran egen dør, før vi fortæller vores brugere – såvel erhvervsvirksomheder som borgere – hvordan vi sammen kan gøre en indsats for at sikre et bæredygtigt miljø. Derfor har Bofa besluttet sig for at indføre miljøledelse efter normerne i ISO 14001 med modulet arbejdsmiljø tilkoblet. Resultatet vil være, at vi løbende kan sikre miljø- og arbejdsmiljømæssigt optimale vilkår, og at den enkelte medarbejder har størst mulig indflydelse på arbejdets udførelse. Bofa gør noget for miljøet.

Formålet med miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet er: Formålet med at indføre miljøledelse på Bofa er, at vi ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder helhedsorienteret, målrettet og åbent til fordel for både miljøet og arbejdsmiljøet. Indførelse af miljøledelse på Bofa skal ses som et redskab til at sikre den stadige udvikling af virksomheden som en miljøvirksomhed, hvor hensigten er at gøre påvirkningerne af miljøet mindre på en økonomisk forsvarlig måde og uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet. Bofas miljøledelsessystem dækker over både det interne og det eksterne miljø. Systemet dækker altså også over arbejdsmiljøet, men vil i hverdagen blive omtalt som miljøledelse.

Bofas miljøpolitik er formuleret på følgende måde: Med udgangspunkt i at alt affald skal indsamles, behandles og bortskaffes under størst mulig hensyntagen til ressourceudnyttelsen og belastningen på det omgivende miljø, er Bofas miljøpolitik som følger:

 • Bofa vil arbejde for at alt affald på Bornholm håndteres og behandles miljømæssigt korrekt efter prioriteringen: genbrug, genvinding, forbrænding med varmeproduktion, deponi.
 • Bofa vil tilstræbe en reduktion af de fremtidige affaldsmængder gennem påvirkning af borgere og erhvervsvirksomheder.
 • Bofa vil løbende arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet og på at reducere påvirkningerne af miljøet på alle områder.
 • Bofa vil reducere eget ressourceforbrug, uden at arbejdsmiljøet og sikkerhedsforholdene påvirkes i negativ retning.
 • Bofas ledelse vil være kendetegnet ved åbenhed omkring miljø- og arbejdsmiljøforhold, både overfor medarbejderne og offentligheden.

På baggrund af ovenstående miljøpolitik er dannet følgende miljømål: Bofas kortsigtede miljømål for 2018 – 19 er som følger: 

• At vedligeholde og optimere miljøledelsessystemet i henhold til ISO 14001 og få dette formidlet ud til alle medarbejdere. Det vil blive overvejet, hvordan der kan kommunikeres til medarbejderne, og ikke kun informeres.
• At arbejde for at fastholde det lave sygefravær, som Bofa har haft gennem flere år. Såfremt sygefraværet skulle stige, da at afdække årsagen til dette.
• At implementere målsætning 1 og 2 i affaldsplan 2014-2018, genanvendelse af mindst 50% husholdningsaffald ved udsortering af bl.a. bioaffald og plast.
• At implementere målsætning 1 og 2 i affaldsplan 2014-2018, udsortering af 1.000 ton bioaffald fra have- og parkaffald.
• At implementere målsætning 3 i affaldsplan 2014-2018, at sætte fokus på indholdet af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffaldet.
• At implementere målsætning 4 i affaldsplan 2014-2018, at øge informationsniveauet for papir og pap, plast, glas og metal.
• At få konverteret Bofas nuværende miljøledelsessystem efter ISO 14001-2004 til den fremtidige standard ISO 14001-2015 over de næste tre år.
• At få foretaget en forundersøgelse omkring mulighederne for at etablere et aktivitetshus i forbindelse med affaldstårnet.
• At kunne præsentere en kommunal affaldsplan 2019-2024 i 4. kvartal 2018, under forudsætning at, at de nationale forudsætninger foreligger.

Bofas langsigtede miljømål er som følger:

 • At sikre borgeres og erhvervsvirksomheders medejerskab for fremtidige gode resultater i relation til kildesortering.

Bofas vedligeholdelsesmål er som følger: 

 • Som minimum bevare den opnåede reduktion af forbrændingsjern, slagger og røgrenserestprodukt pr. brændt ton affald på affaldsvarmeværket i forhold til produktionen det foregående år.
 • At bibeholde det gode arbejdsmiljø som følge af reduktion af eller aflastning af tunge løft ved relevante foranstaltninger, samt tilsvarende sikre fremtidige arbejdsopgaver mod tunge eller akavede løft.
 • At reducere udledningen af miljøfremmede stoffer gennem røg, kalk og slagger ved en løbende forbedring og optimering af driften på affaldsvarmeværket.

Yderligere information: Yderligere information om Bofas miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem kan fås ved henvendelse til Bofas miljøleder, Steffen Gerdes, eller Bofas direktør, Jens Hjul-Nielsen.

KONTROLLERET LOSSEPLADS

I august 1999 blev Bofas nye kontrollerede losseplads taget i brug.

Den kontrollerede losseplads er opbygget med drænnet og membran og opfylder de krav, der i dag stilles til en kontrolleret losseplads. Der foretages løbende måling af forureningsgraden af det vand, som kommer fra lossepladsen. Det forurenede vand sendes til Rønne-Hasle Renseanlæg, hvor det renses, inden det ledes ud i havet.

Alt affald, som indvejes til Bofas kontrollerede losseplads skal, jf. lossepladsbekendtgørelsen, være deklareret. Deklarationer og vejledning om denne kan hentes på vægten på Almegårdsvej i Rønne.

Deklarationen skal udfyldes af både affaldsproducenten og transportøren. Begge skal oplyse navn, adresse, CVR-nummer, kontaktperson og telefonnummer. Producenten skal derudover oplyse om affaldets klassifikation og art. Dette sker ved afkrydsning. Både producent og transportør skal underskrive deklarationen.

På den kontrollerede losseplads deponeres materialer, som enten ikke kan genanvendes eller som ikke er egnet til at blive brændt på affaldsforbrændingsanlægget. De materialer, der fortrinsvis deponeres, er forurenede uorganiske bygningsmaterialer, forurenet jord, slam fra spildevandsrenseanlæg, asbest og sorteringsrest fra slaggesorteringen.

Bofas kontrollerede losseplads bliver udvidet i 2012. Dette skulle gerne give kapacitet til 2020.

 

 

BOFAS FORBRÆNDINGS ANLÆG

Bofas affaldsvarmeværk blev sat i drift i 1991. Affaldsvarmeværket modtager forbrændingsegnet affald i form af dagrenovation, forbrændingsegnet affald fra genbrugspladser, forbrændingsegnet affald fra storskraldsindsamlingen, og forbrændingsegnet affald fra erhvervsvirksomheder.

Affaldet forbrændes og omdannes til varmt vand, der anvendes til opvarmningsformål i Rønne.

Forbrændingsanlægget er i drift 24 timer i døgnet kun afbrudt af korte stop, hvor anlægget gennemgår revision og vedligeholdelsesopgaver.

Røgen fra forbrændingsprocessen renses i røggasrenseanlægget og udledes efterfølgende til det fri via en 75 meter høj skorsten.

Ved forbrændingsprocessen opstår der restprodukter i form af forbrændingsslagge og røggasrenserestprodukt. Slaggen nyttiggøres i forbindelse med anlægsarbejder. Røggasrenserestproduktet deponeres i specialdepot.

Forbrændingsanlægget har i 2011-12 gennemgået en omfattende modernisering, der sikrer dels nogle endnu højere miljøforanstaltninger end hidtil og dels en forventelig stabil drift mange år frem.

OMLASTESTATION FOR FARLIGT AFFALD

Farligt affald er kemikalier som anvendes i forbindelse med produktion, rengøringsmidler, maling, olieaffald, syrer, baser og flere andre stoffer. Er man i tvivl, kan vejledning fås ved henvendelse til Bofa.

For private gælder, at farligt affald fra husholdningen skal afleveres på en af øens seks genbrugspladser. Bofa har indgået en aftale med Stena Miljø A/S om afhentning af farligt affald indsamlet fra Bofas containerpladser.

Erhvervslivet kan aflevere farligt affald på øens containerpladser i op til fem l/fem kg beholdere. Max 200 kg om året, såfremt virksomheden er tilmeldt Bofas ordning for erhvervslivets brug af containerpladserne.

Større mængder skal håndteres af en ADR-godkendt vognmand. Farligt affald i form af kemikalier behandles med henblik på størst mulig genanvendelse.

GENBRUGSCENTRET I VESTERMARIE

På genbrugscentret behandles:

 • Papir og pap.
 • Flasker og glasemballager.
 • Genanvendeligt plast.
 • Kasserede køleskabe og frysere.
 • Kasserede elektriske og elektroniske apparater.

Papir og pap
Papir og pap genanvendes i stor udstrækning, og er således medvirkende til at begrænse behovet for træer til ny papirmasse. Det er derfor i alles interesse, at så meget papir og pap som muligt indsamles. Papir og pap kan genanvendes til mange formål, men er det forurenet med snavs, kødsaft og lignende, eller er der tale om papir eller pap forstærket med f.eks. plast eller metaltråde, kan det ikke genanvendes.

Flasker og emballageglas
Flasker og andet glas sendes til et anlæg, hvor de omsmeltes.

Emballageplast
Emballageplast i form af krympefolier, pallehætter eller boblefolier presses i baller og sendes til genanvendelse. Disse plastfolier genanvendes i plastindustrien til nye plastprodukter.

Batterier
Husstandsindsamlede batterier og batterier fra det bornholmske erhvervsliv går alle til Stena Miljø for videre behandling.

AFFALDSPLAN 2014-18

Affald er en ressource, som skal genanvendes ressourceeffektivt, dette er fokus for Regeringens ressourcestrategi og for Bornholms Regionskommunes affaldsplan. Vi skal bruge ressourcerne mere effektivt – genanvende mere og forbrænde mindre, ligesom deponering skal reduceres yderligere. Vi gør det godt i Danmark og i Bornholms Regionskommune, fremover skal vi gøre det endnu bedre.

Bornholms Regionskommunes nye affaldsplan for perioden 2014-2024 giver et samlet overblik over status for affaldsområdet i kommunen. Den tegner et billede af situationen på affaldsområdet lige nu, og viser, i hvilken retning udviklingen peger i årene frem.

Affaldsplanen skal revideres efter 6 år og har derfor hovedvægt på den kortsigtede planperiode 2014-2018. Den kortsigtede plan skal undtagelsesvist udarbejdes for en 5-årig periode denne gang, da Miljøstyrelsen har givet dispensation, så planen først skal gælde fra 1. oktober 2014.

Affaldsplanen er udarbejdet af Bornholms Regionskommune (Bofa) i tæt samarbejde med Grontmij.

Affaldsplan 2014-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 09.10.2014.

Du finder affaldsplanen og dens tre bilag på bladhylden herunder.

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

BOFA

Almegårdsvej 8
3700 Rønne · mail@bofa.dk
56 92 55 00

Skip to content