Det store udbud 

INDBYDELSE OG FORMÅL

BOFA arbejder efter en vision for affalds- og ressourcehåndtering, der skal gøre Bornholm til den første region i Europa uden affaldsforbrænding. En kombination af mere sortering, ændrede forbrugsvaner og ny teknologi til genanvendelse skal gøre det muligt at lukke forbrændingsanlægget i Rønne i 2032.

Visionen er bygget op om Bornholms Regionskommunes mangeårige arbejde med strategien Bright Green Island, der sætter bæredygtighed i centrum for øens udvikling. Bornholm vil være et håndgribeligt eksempel på, hvordan omstillingen af affaldssystemet, i tæt samspil med borgere og virksomheder, kan flytte et moderne samfund fra en lineær til en cirkulær økonomi.

Det er også denne vision indeværende udbud om indsamling af husholdningsrenovation, affald fra sommerhuse og visse virksomheder skal bidrage til at realisere. En succesfuld indførsel af en ny ordning vil være et afgørende skridt, der gør det muligt for borgere og turister på Bornholm at ændre sorteringsvaner i praksis.

Behov for nye løsninger

I dag genanvendes 39% af husstandsaffaldet på Bornholm. Et tal som med regeringens nye målsætninger skal øges væsentligt de kommende år. De nye mål betyder bl.a., at kommunerne fra 2022 skal dokumentere en reel genanvendelse af plastikaffald på 60 pct. Uagtet hvad har Bornholm et mål om at alt affald skal forebygges, genbruges eller genanvendes i 2032.

Der skal derfor tænkes nyt på mange fronter for at nå i mål miljømæssigt, socialt og økonomisk. Det gælder ikke mindst valg af materiel, kørsel og metoder for indsamling, der skal sikre en effektiv mobilisering. Udover at minimere klimapåvirkningen ved at øge genanvendelse af affaldet skal en kommende løsning som helhed være bæredygtig. Det inkluderer bl.a. at miljøpåvirkningen fra indsamlingskøretøjer ønskes minimeret, og at der kigges på alle processerne omkring affaldssystemet. Tilsvarende kan brugen af digitale redskaber, der gør affaldssystemet mere intelligent og ressourcebesparende, overvejes for blot at nævne nogle eksempler på de områder de nye affaldsordninger kan fokusere på.

Ændrede affaldsgebyrer og tømningsfrekvenser er også i spil, når den nye ordning skal skrues sammen. Fremtidens affaldssystem på Bornholm må gerne motivere til et ansvarligt forbrug og stimulere affaldsforebyggelse blandt borgere og feriegæster.

Også renovationsarbejdernes sundhed og trivsel skal tilgodeses. BOFA ønsker at sikre de bedst mulige arbejdsmiljømæssige vilkår for de medarbejdere, som er ude på vejene og udfører arbejdet med at indsamle øens affald og ressourcer.

Hertil skal kommunikation og samarbejde med borgere og turister gentænkes for at understøtte de nye affaldsvaner. Et succeskriterium er at sikre tryghed og tilfredshed med den nye ordning blandt brugerne. Det indebærer, at der findes måder at indgå i en konstruktiv dialog til at løse de udfordringer, der måtte opstå undervejs i forløbet med at indføre nye rutiner. Det kalder på nytænkning fra leverandør og BOFA til i fællesskab at bygge en stærk kommunikativ relation til borgerne.

Et innovativt samarbejde

Fordi målsætningerne er ambitiøse skiller dette udbud sig ud fra den måde BOFA tidligere har udbudt dagrenovationsopgaver. Med regeringens aftale om “klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra juni 2020 er det i store træk skitseret, hvordan fremtidens affaldsindsamling kommer til at se ud. Over de kommende år skal alle kommuner sortere og indsamle papir, pap, plast, madaffald, tekstil, glas, metal, drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald hos de private husstande. Hertil fortsætter den indsamling af småt elektronik og batterier, som sker i dag på Bornholm.

Det er samtidig en formodning, at der vil opstå nye krav til sortering og indsamling i fremtiden, som der ikke findes planer om i dag. Det kan f.eks. være plast, som skal sorteres i flere delfraktioner, en særskilt indsamling af pizzabakker og andre former for take-away-emballager, tilbagetagnings-ordninger til producenter eller husstandsnær indsamling af direkte genbrug til frivillige organisationer. Måske det i fremtiden giver mening, at flere af de fraktioner, som i dag køres til genbrugspladserne, indsamles direkte på husholdningsniveau eller erstattes af nær-genbrugspladser for at tilgodese borgere uden bil. Lovgivningsmæssigt kan det være der åbnes mulighed for at affald fra visse virksomheder kan håndteres i fælles løsninger med husholdningsaffaldet. Hvordan området præcist vil udvikle sig er uvist. Men der må forventes, at der i takt med, at Danmark bliver klogere på det at sortere og genanvende affald opstår behov for at justere på tingene.

For at skabe rum til sådanne forbedringer søger BOFA en leverandør, der er positivt indstillet overfor at indgå i et innovativt samarbejde og løbende udvikle affaldsordningerne på Bornholm henover kontraktperioden. Et arbejde der forventes at ske i tæt samarbejde med BOFA, Bornholms Regionskommune, universiteter og andre eksterne udviklingspartnere.

Der er rent juridisk tale om et “udbud med forhandling”. Aftalen har dog karakter af et partnerskab, hvor der afsættes særskilt økonomi i en innovationspulje til at nye løsninger kan designes og implementeres i fællesskab over tid. På den måde skabes der mulighed for at opdatere og kvalitetssikre systemet undervejs.

 På vej mod det affaldsfrie samfund

Bornholm har sat kursen mod det affaldsfrie og cirkulære samfund. På den rejse er det vigtigt, at teknologi, materiel og ingeniørkunst ikke løber med al opmærksomheden. BOFA ønsker at sætte fokus på, at affald og ressourcer handler om mennesker. Opgaven med at gøre det bornholmske samfund til en international rollemodel indenfor cirkulær økonomi, genbrug og bæredygtighed drejer sig i høj grad om at opbygge relationer, og co-designe løsninger i samarbejde med lokalsamfundet.

Det kalder på en ny rolle, hvor skraldemanden erstattes med en ny funktion, der sætter formidling, dialog og service i højsædet. Teknologien må gerne hjælpe med at tage noget mere af slæbet og de tunge løft. Men der er mere end nogensinde brug for det menneskelig ansigt og den personlige kontakt til borgerne til at sikre tillid og opbakning til forandringerne. Det betyder også, at en ny leverandør i fællesskab med BOFA skal finde måder at yde service og være hjælpsom, der hvor omstillingen er vanskelig.

Derfor søger BOFA en leverandør, som kan arbejde bruger-drevent og helhedsorienteret med affald og ressource-håndtering, og som ønsker at realisere de bæredygtige ambitioner på Bornholm i et innovativt partnerskab.

Jens Hjul-Nielsen, direktør

 

Jens Hjul-Nielsen, Direktør, mail: jhn@bofa.dk, telefon: 56 92 55 10

Fremtidens affaldsordning for Bornholm

Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) står over for at udbyde opgaven med affaldsindsamling på Bornholm. Udbuddet vil blive gennemført som et udbud med forhandling, der vil forløbe hen over efteråret med start primo september.

Der er tale om en ekstraordinært stor og langvarig kontrakt til en anslået værdi på 220-330 mio. kr.

Kontrakten omfatter
Design af den fremadrettede affaldsindsamlingsordning på Bornholm
Udførelse af affaldsindsamlingen i en minimum 9-årig periode med start 1. januar 2022
Innovativt samarbejde med Bofa om udvikling af affaldsordningen henover aftaleperioden
Udbuddet vil derfor være en unik mulighed for at være med til at lægge sporet for den fremtidige affaldsindsamlingsordning på Bornholm og at føre ambitionen om et affaldsfrit Bornholm pr. 2032 ud i livet.

Markedshøring
Forud for igangsættelsen af udbuddet ønsker BOFA input fra markedet til det forventede udbudsmateriale. Formålet er bl.a. at sikre, at udbudsprocessen kan forløbe hensigtsmæssigt, og at BOFAs høje ambitioner til det fremadrettede samarbejde stemmer overens med, hvad markedet kan tilbyde.

Alle potentielle tilbudsgivere inviteres derfor til at gennemgå det foreliggende udkast til udbudsmateriale og komme med bemærkninger hertil.

Udbudsmaterialet kan findes her:

Bemærkninger til udkastet til udbudsmateriale kan sendes til projektleder David Christensen via e-mail: dc@bofa.dk. For at BOFA kan nå at tage bemærkningerne i betragtning inden igangsætningen af udbuddet, bedes disse sendt snarest mulig og senest onsdag den 2. september 2020 kl. 10.

BOFA modtager gerne konstruktive bemærkninger til alle dele af udbudsmaterialet og gerne om både om overordnede og helt konkrete forhold.

 BOFA er især interesseret i:

  • Om materialet indeholder unødige bindinger, der vil hindre et optimalt design af affaldsordningen og/eller en optimal udførelse af affaldsindsamlingen
  • Om struktur og snitflader mellem Bofa og den vindende fremstår acceptable og i øvrigt hensigtsmæssige
  • Om den kontraktuelle regulering giver anledning til særlige bemærkninger, herunder i relation til afregningsmodel, gennemførelse af innovativt samarbejde samt håndtering af misligholdelse
  • Om udbudsmaterialet anses at mangle væsentlige oplysninger som grundlag for en optimal tilbudsafgivelse
Skip to content