Er det rigtigt at HCS vil ansætte polakker for at løntrykke?
Det er en del af kontrakten med HCS, at renovationsmedarbejdere skal kunne vejlede på dansk omkring sortering dvs. der ligger mere i rollen som renovationsmedarbejder end hvad BOFA tidligere har forlangt.
Det vil på denne baggrund ikke være muligt at ansætte udenlandsk arbejdskraft på løndumping vilkår.
Herudover ligger det fast i kontrakten at Arbejdstilsynets vejledninger på området skal overholdes, og at der skal ansættes i overensstemmelse med BRKs retningslinjer for sociale klausuler mv. Alle tilbudsgivere har været overenskomstdækket.
Har udbuddet været kompetent udført, set I lyset af den seneste tids debat omkring det?
BOFA har haft advokatfirmaet Bech Bruun til at bistå med udbudsprocessen hele vejen igennem for at kvalitetssikre at forløbet er sket i overensstemmelse med lovgivningen. Hertil har hele BOFAs ledelse og afdelingen for Miljø og Projekter medvirket til at udføre udbuddet efter de rammer, som
kommunalbestyrelsen har udstukket. Udbuddet har været kompliceret med flere forhandlingsrunder med tilbudsgivere undervejs, men BOFA er overbevist om bornholmerne har fået den bedste løsning til den billigste pris. Udbuddet har været rost fra flere sider, og er en naturlig efterfølger af BOFAs udviklingsprojekt om innovativt udbud 2016-2019, et EU-finansieret projekt hvor BOFA med en række partnere samarbejdede med hvordan man kunne gøre udbud billigere og bedre for det offentlige, se link:  https://bofa.dk/cleantechtipp/ .
Når nu det er kommet frem, at Fugato ville levere en optisk posesorteringsløsning, kan vi så også få at vide hvad de to sidste bydere ville levere?
BOFA er, af respekt for konkurrenceforhold, desværre ikke i stand til at sige noget omkring andre tilbudte løsninger end den fra HCS.
Hvis Fugatos løsning består af 10-12 poser i køkkenet, 2 containere udenfor og en boks til farligt affald, hvordan er den så bedre end HCS’ med 3 containere udenfor og en boks til det farlige affald og så, hvordan man ellers vælger at indrette sig i køkken/bryggers?
BOFA kan ikke kommentere på andre tilbudte løsninger end den fra HCS af konkurrencehensyn.
Der har været en frygtelig polemik omkring prisstigningen på 1.400 kr., hvordan kan man så forsvare, at man vil forkaste en kontrakt og tage et dyrere udbud, som så vil koste yderligere penge for den enkelte borger?
BOFA er ikke indstillet på at forkaste en kontrakt og bekoste bornholmerne flere udgifter end nødvendigt for en god affaldsindsamling på Bornholm. Det er godt at have for øje, at indkøb af tjenesteydelser over et vist niveau skal konkurrenceudsættes efter EU-lovgivningen, og her har BRK været åbne omkring, at tildelingen har været baseret på 50% vægtning af pris og 50% af kvalitet (25% affaldsfaglig løsning, herunder innovation, 10% uddannelse og arbejdsmiljø, og 15% miljø- og ressourceforhold).
Hvis Fugato får medhold i deres klage, hvad skal der ske? Og hvem skal betale?
BOFA kan ikke kommentere på igangværende klagesager, og er ikke indstillet på at kommentere på den fremtidige domsafsigelse i Klagenævnet for Udbud andet end at BOFA mener, at man har handlet udbudsretligt forsvarligt i klagesagen.
Jeg er bekymret for om HCS kan holde prisen. Kan BOFA afvise, at der vil komme yderligere prisstigninger til bornholmerne?
HCS er kontraktligt bundet af prisen de næste ca. 10 år, med en indbygget prissatsregulering.
Der produceres forskellige mængder affald fra forskellige typer husholdninger, fra lavtlønnede enlige til dem med store indkomster. Er de kommende priser og fordelingen af udgifterne retfærdige?
Affaldssystemet er bygget op om kollektive ordninger med ens betaling for alle husstande.
Har man overvejet kommunens tab af selskabsskat ved at have fravalgt et bornholmsk firma i udbuddet?
Selskabsskat betales overvejende til staten – kommunen får kun et meget lille beløb. I øvrigt tillader udbudslovgivningen ikke at der favoriseres på baggrund af geografi.
Er det ikke en del af problemet og årsagen til prisstigningerne, at BOFA skal betale for transport og behandling af affald til Braunschweig (plast/mad- og drikkekartoner) og Holme-Olstrup (glas og glas/metal)?
Jo. Det er medregnet i budgettet for det vindende tilbud fra HCS, som disse udgifter til trods også viste sig at være det billigste tilbud. Genanvendelse af det indsamlede affald sker primært ovre eller i udlandet, og derfor skal affaldet transporteres væk, hvilket koster. Det er indregnet i budgettet.
Er den væsentligste årsag til prisstigningerne ikke, at man bruger langt mere tid på at tømme faste beholdere i modsætning til sække?
Prisstigningerne er en kombination af en ny kontrakt der er dyrere end den tidligere. Valget af skift fra sække til beholdere er dikteret af den nationale lovgivning, og medfører merudgifter.
Bliver det billigere hvis man skal gå med sit affald til en MiljØ, og hvis ja bør udgiften ikke følge serviceniveauet?
Der er ikke taget endegyldig stilling til prisstrukturen for 2023, men der er meget stor sandsynlighed for at der vil blive en differentiering i priserne afhængigt af omkostningen ved den pågældende tømningsordning.
Er udbuddet blevet dyrt, fordi BOFA ikke har vidst hvad man ville have i sit udbud?
Nej, tilbudsgiverne var udmærket klar over at prisen også var et kriterie for at vinde udbuddet, så alle har også været interesseret i at holde prisen nede.
Hvem betaler for det nye tømningsudstyr?
Det gør borgerne via taksterne.
Hvorfor skal vi allerede nu betale for en ordning, som endnu ikke er trådt i kraft?
I forbindelse med det nye udbud af affaldsindsamling, der blev vundet af vognmandsfirmaet HCS, blev alle fire tilbudsgivere bedt om at afgive to priser: En pris for den første periode indtil alle køretøjer og øvrigt materiale er leveret og hvor der stadig indsamles affald efter de gamle ordninger; samt en anden pris efter igangsættelse af de nye ordninger med indsamling af 12 affaldsfraktioner.
Den første periode er en relativ kort periode på 6-10  måneder, mens den anden periode er meget længere – omtrent 9 år.
HCS har i begge perioder brug for at starte affaldsordningerne op (f.eks. ruteplanlægning, opstart, transport af renovationskøretøjer og andet udstyr til Bornholm etc.):
• Den første periode (6-10 måneder) køres med eksisterende ordninger.
• Den anden periode (ca. 9 år) køres nye ordninger med nyt materiel fra BOFA og HCS.
Den første periode er markant dyrere, da udgifterne skal betales over 6-10 måneder, mens den anden periode skal betales over ca. 9 år.
Der bliver derfor reelt ikke nogen stor forskel på prisen i den første og den anden periode.
Der er ikke nogen forventning om yderligere prisstigninger i 2023, ud fra hvad vi har kendskab til i dag, bortset fra almindelige inflationsreguleringer.
Kommunalbestyrelsen på Bornholm valgte i 2021 det billigste tilbud beregnet over hele kontraktperioden på
knapt ti år. Hvis man havde valgt et af de andre indkomne tilbud, så havde prisen været markant dyrere for bornholmerne. Endelig skal det oplyses, at kontrakten med HCS først kunne underskrives i september 2021, hvorfor bestillingen af det nødvendige materiel først kunne ske på dette tidspunkt.
Miljøministeren meldte oprindeligt ud, at der kun ville komme en prisstigning på ca. 55 kr. om året, og forklarede efterfølgende, at det var en beregning over 10 år, som gav denne prisstigning. Kan man få indsigt i den beregning?
Vi henviser til miljøministeriet.
Prissammenligning
Der er endnu ikke udarbejdet statistik for affaldsindsamling for 2022, den forventes at være klar senere i 2022.
Størrelserne på de nye beholdere for områder med mulighed for egne affaldsbeholdere .
Hvad mener BOFA om centralsortering, som er på tale på Fyn?
Det fynske sorteringsanlæg er foreløbig kun en plan. Hvis det bliver gennemført vil det kun berøre tre fraktioner: Restaffald, plastik og komposit. De øvrige syv fraktioner pap, papir, metal, glas, tekstiler, madaffald (KOD) og farligt affald er ikke berørt. Anlægget vil kræve et befolkningsunderlag der er meget større end Bornholm (Fyn har til sammenligning ca. 470.000 indbyggere).
Kan det ikke blive et problem med rotter og mider i forbindelse med, at madaffald kun tømmes hver 14. dag?
Erfaringer fra de kommuner, der har iværksat ordninger tyder ikke på et problem. I sommermånederne tømmes madaffald hver uge. Beholderne er rottesikret.
Jeg kan være i tvivl om der er nok plads til restaffald med tømning hver 14. dag, specielt for de husstande der bruger voksenbleer. Hvad stiller BOFA op her?
Borgere med særligt stort affaldsbehov kan tilkøbe en ekstra beholder.
Hvad har Folketinget bestemt om de nye affaldsordninger?
Et flertal i Folketinget har vedtaget at de nye affaldsordninger, der skal indfases i hele landet, skal indeholde mindst ti affaldsfraktioner (pap, papir, metal, glas,  plastik, komposit (også kaldet mad-og drikkekartoner), tekstiler, madaffald (KOD), farligt affald og restaffald). Disse skal indsamles i beholdere på hjul (ikke i sække, dog undtaget tekstil). Som udgangspunkt skal hver fraktion indsamles separat. Dog tillades visse blandinger f.eks. pap/papir eller plastik/mad- og drikkekartoner samt glas/metal, mens den tidligere populære metal/glas/plastik (MGP) ordning forbydes.
Ovenstående er altså nationale lovkrav uden for BOFAs kontrol.
Kan man fravælge den bornholmske affaldstømningsordning?
Nej, ordningerne er obligatoriske.
Hvem sørger for affaldssorterings-udstyret inde i borgernes huse?
Borgerne står selv for løsninger inde i hjemmet.
Hvad gælder vedrørende adgangsforhold ved boligen?
Kravene til adgangsforhold bliver skærpet, når der skal flyttes beholdere fremfor sække. Man kan stadig have sine beholdere stående hvor man plejer på sin grund, såfremt der er et jævnt og kørefast underlag uden trin (f.eks. en asfalteret indkørsel). Hvis disse forhold ikke kan opfyldes i nuværende placering, kan det blive nødvendigt at sætte beholderne et andet sted fremover. I områder med mange udfordrede husstande (f.eks. i brostensgade) vil der blive etableret Miljø’er.
Har BOFA nogle sanktionsmuligheder, hvis borgerne bevidst obstruerer, eller fejlsorterer deres affald?
I andre kommuner er der indført mulighed for bøde, ved fejlsortering. Dette er der ikke taget politisk stilling til på Bornholm. Det må dog forventes, at renovationsmedarbejderen vil undlade at tømme en beholder, der ikke er sorteret korrekt. Det vil blive anmeldt i systemet og taget billede som dokumentation. Dette fordi fejlsorteringer kan ødelægge hele læs.
Hvem rengør tømningsudstyret?
Borgerne holder selv beholderne rene ligesom i den gamle ordning.
Vil det stadig være muligt at benytte en kompostbeholder til madaffald?
Ja, men de nye takster giver ikke længere rabat.
Jeg har et lillebitte hus, kan jeg få mindre beholdere?
Ja. Men det er en mere teknisk udfordrende ordning, hvilket også vil blive afspejlet i prisen.
Jeg vil bare vide om det er meningen man skal rengøre f.eks. mayonnaiseflaskerne m.m. inden de bliver smidt i plastikcontaineren?
Nej du skal ikke rengøre affald.
Vi kan aflevere tøj, pap, papir, metal og nu også plast på genbrugspladserne. Hvornår kan vi aflevere madaffald?
Det vil ikke blive muligt at aflevere madaffald på genbrugspladserne.
Når nu der kommer flere containere på privatadressen, MiljØer i sommerhusområderne og i bymidterne og flere containere på genbrugspladserne. Kommer der så også flere beholdere på kommunens raste- og parkeringspladser?
Der er ikke taget endelig stilling men det må forventes at det på sigt vil blive muligt at sortere i det offentlige rum.
Hvad sker der med vores genbrugelige affald? Bliver mælkekartoner udsorteret i Braunschweig for efterfølgende at blive smidt i et forbrændingsanlæg?
Såvel plast som mad- og drikkekartoner bliver genanvendt i størst muligt omfang, hvilket garanteres af vores mægler. Pga. corona har BOFA ikke selv haft mulighed for at  inspicere anlægget i Braunschweig, men BOFA har intention om at forfølge dette spor nøje.
For de øvrige fraktioner arbejder BOFA ihærdigt på at sikre, at forbrænding i flere led ikke sker. Dette sikres også i samarbejde med BOFAs langvarige samarbejdspartner og mægler, Danbørs og Danfiber, der har stor viden på området.
Det interesserer mig at finde ud af, om dåser beklædt med plastik indeni eller beskidte dåser gør at de ikke genanvendes. Og skal papir udenpå fjernes? I så fald bør producenterne ændre det.
Der forefindes flere komplekse multilags-emballageaffald og andet affald, som kan vanskeliggøre genanvendelsen i de videre led fra BOFA. Det er korrekt, at producenterne bærer en del af ansvaret for denne, og her kommer EU-regler (udvidet producentansvar for emballager fra 2025) som en hjælp til, at der ses på det. I mellemtiden: I forhold til de specifikke fraktioner bliver metal med sandsynlighed genanvendt, uagtet at det er beskidt eller der er et lag plast beklædt indvendigt.
Der forefindes flere komplekse multilags-emballageaffald og andet affald, som kan vanskeliggøre genanvendelsen i de videre led fra BOFA. Det er korrekt, at producenterne bærer en del af ansvaret for denne, og her kommer EU-regler (udvidet producentansvar for emballager fra 2025) som en hjælp til, at der ses på det. I mellemtiden: I forhold til de specifikke fraktioner bliver metal med sandsynlighed genanvendt, uagtet at det er beskidt eller der er et lag plast beklædt indvendigt.
Ja. Plastemballage der har været i kontakt med fødevarer, om det er hårdt plast eller folieplast, kommer med i fraktionen plast/mad- og drikkekartoner, som vi allerede i dag er begyndt at indsamle på vores genbrugspladser.
Er der planer om åbent-hus arrangementer eller lign. hvor man kan få lov at se udstyret til de kommende affaldsordninger?
Ja, det er der. BOFA arbejder i øjeblikket med at detaljere en kommunikationsplan om sortering, som vi forventer at sætte i søen efter sommerferien i år.
Der gælder noget særligt omkring områder, der skal dækkes af MiljØ’er (se spørgsmålet om dette længere nede).
Hvorfor er det nødvendigt med en spand til madaffald, når det meste hos mig går til kompostbeholderen jeg har derhjemme, eller mine høns og husdyr?
BOFA er underlagt landsdækkende regler om, at der skal etableres en henteordning for madaffald.
Hvorfor er der ikke sket mere inddragelse af borgere i beslutningsprocesserne omkring de kommende affaldsordninger?
Fordi beslutningen er gennemført på nationalt plan og effektueret via affaldsbekendtgørelsen. Derfor har der været meget lidt handlerum også for BOFA og kommunen.
Har BOFA ikke et repræsentantskab og hvordan er det evt. blevet inddraget i beslutningerne?
BOFA er en del af Bornholms Regionskommune. BOFA er placeret i center for Natur, miljø og fritid.
BOFA har et brugerråd og organisationsdiagrammet finder du her; https://bofa.dk/om-bofa/. Brugerrådet mødes 2 gange årligt henholdsvis i maj og november. Her er der repræsentanter fra bl.a. ældrerådet, de Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, Bo42 og organisationer fra det bornholmske erhvervsliv. Der har været indgående drøftelser med brugerrådet omkring de nye ordninger, senest 6. december 2021.
Hvornår og hvordan bliver der meldt ud omkring affaldsindsamlingen i de gamle bykerner i Rønne, Hasle, Allinge, Gudhjem, Nexø, Aakirkeby? Og for sommerhuse?
Der vil i indeværende år være dialog med de berørte borgere og med borgerforeningerne i de byer, hvor der kommer i MiljØ’er i de gamle bykerner for at sikre, at MiljØ’er placeres så hensigtsmæssigt som muligt for både borgere og renovationsmedarbejdere. Sommerhusejere vil få tilsendt info.
I f.eks. Københavns Kommune er der blevet uddelt pædagogisk og husstandsomdelt information. Vil vi se det samme på Bornholm?
Ja.
Bliver SMS-varsling bibeholdt i de nye ordninger, så man ved f.eks. når den røde beholder skal sættes ud til tømning?
SMS vil fremrettet blive anvendt og tilpasset den nye ordning, forudsat at borgerne tilmelder sig ordningen.
Hvordan bliver borgerne informeret om tømninger, tømningsudfordringer og nye tiltag?
På samme måde som i dag. Der er også nye tiltag under udarbejdelse, bl.a. en app-baseret løsning.
Kan turisterne finde ud af at sortere affald?
Alle beholdere og MiljØ’er i sommerhusområderne vil have piktogrammer der angiver, hvor turisterne skal sortere affaldet. Vores information i sommerhusområderne er typisk på dansk, tysk og engelsk.
Hvorfor bliver den almindelige befolkning ikke informeret ved forskellige kampagner, men skal læse om tiltag, og de dermed følgende problemer i avisen?
De forskellige kampagner vil starte op i løbet af 2022.
Hvorfor skal vi have MiljØ’er?
Der er en del husstande i de ældre bydele i flere byer som fysisk ikke har plads til alle de nye affaldsbeholdere, eller hvor arbejdstilsynets regler ikke muliggør tømning (f.eks. brostensgader). Her er det nødvendigt at etablere fælles løsninger til affaldsopsamling, som vi på Bornholm har valgt at kalde for ”MiljØ’er”. En MiljØ skal forstås som en samling af affaldsbeholdere, der er tilstrækkelig store og tilstrækkelig mange til at flere husstande kan benytte dem og her sortere deres affald.
MiljØ’erne vil blive etableret, hvor det er nødvendigt. Nødvendigheden er primært betinget af øens geografi og de ældre bydeles udformning, arbejdsmiljø for renovationsarbejdere samt vejes beskaffenhed ude i
sommerlandet. Vores foreløbige forventning er, at disse MiljØ’er vil skulle benyttes af ca. 12% af de bornholmske husstande.
Det er besluttet, at der i sommerhusområderne alene skal samles affald ind via MiljØ’er. Vejene i sommerlandet er ikke egnede til at der skal køre renovationsbiler.
Det har tillige været et ønske fra sommerhusbranchen at affaldsindsamling i sommerhusområderne skulle fjernes fra de enkelte husstande for at undgå at nye gæster ankommer til fyldte skraldespande.
Der vil ikke være indsamling af farligt affald fra en MiljØ. Helårshusstande vil få omdelt den orange beholder til farligt affald, mens sommerhusejere skal på en genbrugsplads med deres farlige affald.
Afstand?
Der vil blive taget hensyn til at sikre at alle borgere har kortest mulig afstand til en MiljØ’ og maksimalt 300 m. i byerne.
I sommerhusområder tilstræbes det at MiljØ’er vil blive placeret ved indkørselsveje til de enkelte sommerhusområder.
Indkasthøjde?
Indkasthøjden på de delvist nedgravede MiljØ’er er ca. 1.1 m. Ved overjordisk er der tale om ca. 1.2 m.
Er der taget højde for arkæologiske undersøgelser forud for etablering?
Etableringsarbejdet med MiljØ’erne koordineres tæt med Bornholms Museum.
Hvad med dem der ikke kan selv?
BOFA er i dialog med visitationen om de nye ordninger og konsekvenserne heraf.
Støjer det?
Renovatøren har forskellige tiltag for at støj fra indsamling af affald reduceres.
Renovatørens chauffører trænes i miljørigtig kørsel som også er mere støjsvag. Der anvendes gummifang på bilerne i forbindelse tømning af beholdere på hjul, så det larmer mindre, når de slår dem op.
Komprimatorbilerne har støjsvag opbygning.
For så vidt angår MiljØ’erne har vi ikke viden om, at støj fra tømning af fællesløsninger har været et problem andre steder i Danmark.
Hvordan ser de ud og bliver de tilpasset lokale forhold?
MiljØ’erne kommer til at se ud som HCS tilbyder og som myndighederne vil godkende. Yderligere forskønnelse vil ligge som eventuel udvikling i forbindelse med det  innovative samarbejde eller eksternt finansierede projekter.
Tidslinje
Almindelige husstande, ca. 88 % af alle husstande på Bornholm.
• I andet halvår af 2022 bliver de nye indsamlingskøretøjer leveret og så overgås der til de nye ordninger.
• Inden da vil der blive udsat nye spande.
• Inden da sætter BOFA massivt ind med en  informationskampagne.
MiljØ’er ca. 12 % af husstandene.
I 2022 vil der være dialog med berørte borgere og borgerforeninger om placering og etablering af Miljø’er i byerne. I takt med at de praktiske forhold, herunder myndighedsgodkendelser, er afklaret vil MiljØ’erne bliver etableret i 2022 og 2023. Der vil således være enkelte områder hvor der endnu ikke er etableret MiljØ’er ved opstart af de nye affaldsordninger, hvor der forventeligt køres videre med nuværende ordning.
Skip to content