Nye priser godkendt

 

Nye affaldsordninger er udsat, mens den politiske proces er i gang

Opsagt aftale med HCS

 

01 Ifølge lovgivningen skal danske kommuner efter den 1. juli 2021 sortere husholdningsaffald i mindst ti affaldstyper. Hvordan kan BOFA udskyde affaldssorteringen uden at bryde loven?

BRK/BOFA fik i december 2022 dispensation fra Miljøstyrelsen til at vente med affaldssortering i ti affaldstyper ved husstanden. Dispensationen gælder indtil 31. december 2023 

02 Har det nu afviste udbud været kompetent udført?

Ja, BRK/BOFA har haft advokatfirmaet Bech-Bruun til at bistå med udbudsprocessen hele vejen igennem for at kvalitetssikre at forløbet er sket i overensstemmelse med lovgivningen. Hertil har hele BOFAs ledelse og afdelingen for Miljø og Projekter medvirket til at udføre udbuddet efter de rammer, som kommunalbestyrelsen har udstukket.

03 Der har længe været problemer med HCS, hvorfor opsiger I først kontrakten nu? Præcis hvordan mener I, at HCS har brudt kontrakten?

Vi opsiger kontrakten af tre grunde. Ordningen ikke var igangsat d. 27.11.2022, som var fristen i forhold til den kontrakt, vi indgik med HCS 27.9.2021.

Derudover overholder de biler, som HCS kører med, ikke gældende miljøkrav. Endelig har HCS varetaget egennyttige interesser og har ikke optrådt loyalt og proaktivt i samarbejdet med BOFA. Det er ligeledes i strid med kontrakten.

04 Det er en voldsom anklage I retter mod HCS? Kan man uddybe det?

Det kan BRK/BOFA desværre ikke komme nærmere ind på, så længe sagen kører.

05 Får bornholmerne hentet deres affald nu hvor aftalen med HCS er opsagt?

BRK/BOFA har lavet en aftale med FUGATO om fortsat afhentning af affald på øen, så den nuværende affaldsordning kan fortsætte som hidtil, indtil en ny indsamlingsordning træder i kraft.

06 Betyder ændringen en ny udbudsrunde? Eller vælger man at hjemtage affaldsordningen?

Det besluttes i det nye år.

07 Bornholmerne har allerede betalt ekstra i affaldsgebyr for noget, de ikke har fået, fjerner I den ekstraudgift?

Det er en misforståelse, at der har været tale om en ekstraudgift. Den gamle kontrakt med FUGATO udløb i december 2021 og BRK/BOFA skulle forhandle en ny affaldskontrakt.

Kontrakten som blev indgået med HCS gav, på daværende tidspunkt, bornholmerne den billigste pris for indsamling af affald. Borgerne har derfor ikke betalt for noget, de ikke fået. Hvad prisen bliver fremover, kan vi ikke vide i dag.

08 Hvilke ekstraomkostninger regner BOFA med at påføre den enkelte borger som følge af sagen og en eventuel ny udbudsrunde?

Hvis der kommer ekstra omkostninger i forbindelse med ophævelsen af kontrakten, vil vi forsøge at få HCS til at dække de udgifter og vores tab i det hele taget.

09 Hvornår forventer BOFA, at en ny affaldsordning med nyt indsamlingsudstyr kommer til at fungere?

Det er klart, at opsigelsen af kontrakten betyder en forsinkelse. BOFA håber at kunne få en ny ordning på skinner senest 1. januar 2025, og meget gerne før, så vi kan komme i mål med vores vision om et Bornholm uden affald i 2032.

10 Hvornår forventer BRK/BOFA, at borgerne kan få at vide hvad deres affaldshåndtering kommer til at koste i 2023?

Hurtigst muligt. Vi melder ud så snart der er nyt.

11 Hvordan vil BRK/BOFA orientere bornholmerne om affaldssituationen?

BOFA orienterer løbende på Bofa.dk, brk.dk, Facebook og via dagspressen.

12 Hvordan sikrer BRK/BOFA, at den næste affaldsrenovatør kan leve op til forventningerne?

BRK/BOFA vil gøre, hvad vi kan, for at undgå en gentagelse. Når der er tale om EU-udbud og kontrakter, kan man kan aldrig gardere sig 100 procent mod et kontraktbrud.

13 Er opsigelsen af HCS-kontrakten blot en manøvre for at BOFA kan hjemtage affaldshåndteringen til BRK/BOFA?

Nej, BRK/BOFA havde håbet på og regnet med, at vi skulle samarbejde med HCS de næste ni år. BRK/BOFA har brugt mange ressourcer på at få de nye affaldsordninger i gang.

14 HCS hævder, at det er BOFA, som ikke har bedt HCS om at bestille de beholdere, der skulle have været distribueret til bornholmerne i august-september. Er det rigtigt? Er det i virkeligheden BOFA, som ikke har overholdt deres del af aftalen?

BRK/BOFA er bekendt med, HCS’ synspunkt. Vi, og vores juridiske rådgivere, er uenige i dette synspunkt.     Vi kan desværre ikke udtale os yderligere om dette på nuværende tidspunkt.

15 34 kommuner er forsinkede med deres affaldssortering pga. generel mangel på biler og materiel. Overreager BRK/BOFA ikke, når I ophæver kontrakten på grund af en måske forklarlig forsinkelse?

Vi kan ikke udtale os om andre kommuner, men på Bornholm havde vi planlagt det således, at vi ville have været i gang senest 27. november 2022, hvilket jo allerede er senere end det Folketinget havde besluttet. Når vi ikke er klar, skyldes det de tre forhold, som ligger til grund for kontraktophævelsen.

Kommunen har pligt til at agere, når en kontrakt efter vores opfattelse bliver misligholdt.

16 Hvorfor besluttede I ikke bare at opsige kontrakten, dengang Kommunalbestyrelsen behandlede sagen sidst?

BRK/BOFA har hele vejen igennem sagen har fået hjælp fra advokatfirmaet Bech-Bruun og vi følger deres råd. Da punktet blev behandlet på et tidligere kommunalbestyrelsesmøde, havde man fortsat håbet om at den nye ordning, inkl. anvendelsen af mere miljørigtige køretøjer ville kunne komme i stand til tiden og ifølge kontrakten. Det viser sig imidlertid nu ikke at være tilfældet.

17 Gælder arbejdstilsynets regler om adgangsveje og standpladser for husstande stadig, selvom kontrakten med HCS er annulleret?

Ja, Arbejdstilsynets regler for adgangsveje og standpladser for husstande gælder stadig og vil også være gældende når en ny affaldsordning træder i kraft. Læs mere om adgangsveje og standpladser her

18 Læs pressemeddelelsen her

Kommunalbestyrelsen ophæver kontrakt med HCS om ny affaldsordning

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede i går under et lukket punkt på kommunalbestyrelsesmødet at ophæve kontrakten med vognmandsfirmaet HCS. Det sker med øjeblikkelig virkning.

På kommunalbestyrelsesmødet, der blev holdt den 22. september i år, behandlede kommunalbestyrelsen en sag om uenigheder mellem HCS og BOFA vedrørende opfyldelse af kontrakten om affaldsindsamling på Bornholm. Det er i den mellemliggende tid ikke lykkedes at nå til enighed.

Den 27. november 2022 var ifølge kontrakten sidste frist for HCS til at igangsætte den nye affaldsordning. Dette er ikke sket. Ligeledes var den 27. november 2022 også sidste dato, hvor HCS lovligt/med dispensation kunne benytte indsamlingskøretøjer, der ikke levede op til minimum Euronorm V emissionsstandarder. Kommunalbestyrelsen kan konstatere, at der stadig køres med indsamlingskøretøjer, som ikke lever op til de miljøkrav, der er fastsat i kontrakten.

Desuden finder kommunalbestyrelsen, at HCS i væsentligt omfang har undladt at opfylde sine forpligtelser til loyalt og proaktivt samarbejde med BOFA, samt at HCS tværtimod har varetaget egennyttige interesser for at opnå den størst mulige fortjeneste på BOFAs bekostning.

På baggrund af ovenstående har kommunalbestyrelsen besluttet, at ophæve kontrakten mellem BOFA og HCS og at kræve erstatning fra HCS for BOFAs tab i den forbindelse. Borgmester Jacob Trøst siger,

”HCS har ikke levet op til den indgåede kontrakt. Derfor har vi set os nødsaget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. Bornholmerne skal ikke være bekymrede for, at deres affald ikke bliver hentet. Vi arbejder på fuld kraft lige nu for at sikre, at vi får en midlertidig aftale om affaldsafhentning.

Forperson for kommunens Natur-, Miljø- og Planudvalg, Helle Munk Ravnborg siger:

”Jeg er glad for, at vi i kommunalbestyrelsen tager ansvar og får styr den fremtidige affaldsindsamling på øen, så vi kan nå vores vision om Bornholm uden affald i 2032”.

BOFA arbejder nu på at sikre, at bornholmernes affald fortsat bliver afhentet som normalt, så borgerne bliver påvirket mindst muligt af ophævelsen af kontrakten med HCS.

Den planlagte affaldsordning med sortering i 12 fraktioner ventes at kunne træde i kraft senest 1. januar 2025.

01 Ifølge lovgivningen skal danske kommuner efter den 1. juli 2021 sortere husholdningsaffald i mindst ti affaldstyper. Hvordan kan BOFA udskyde affaldssorteringen uden at bryde loven?

BRK/BOFA fik i december 2022 dispensation fra Miljøstyrelsen til at vente med affaldssortering i ti affaldstyper ved husstanden. Dispensationen gælder indtil 31. december 2023 

02 Har det nu afviste udbud været kompetent udført?

Ja, BRK/BOFA har haft advokatfirmaet Bech-Bruun til at bistå med udbudsprocessen hele vejen igennem for at kvalitetssikre at forløbet er sket i overensstemmelse med lovgivningen. Hertil har hele BOFAs ledelse og afdelingen for Miljø og Projekter medvirket til at udføre udbuddet efter de rammer, som kommunalbestyrelsen har udstukket.

03 Der har længe været problemer med HCS, hvorfor opsiger I først kontrakten nu? Præcis hvordan mener I, at HCS har brudt kontrakten?

Vi opsiger kontrakten af tre grunde. Ordningen ikke var igangsat d. 27.11.2022, som var fristen i forhold til den kontrakt, vi indgik med HCS 27.9.2021.

Derudover overholder de biler, som HCS kører med, ikke gældende miljøkrav. Endelig har HCS varetaget egennyttige interesser og har ikke optrådt loyalt og proaktivt i samarbejdet med BOFA. Det er ligeledes i strid med kontrakten.

04 Det er en voldsom anklage I retter mod HCS? Kan man uddybe det?

Det kan BRK/BOFA desværre ikke komme nærmere ind på, så længe sagen kører.

05 Får bornholmerne hentet deres affald nu hvor aftalen med HCS er opsagt?

BRK/BOFA har lavet en aftale med FUGATO om fortsat afhentning af affald på øen, så den nuværende affaldsordning kan fortsætte som hidtil, indtil en ny indsamlingsordning træder i kraft.

06 Betyder ændringen en ny udbudsrunde? Eller vælger man at hjemtage affaldsordningen?

Det besluttes i det nye år.

07 Bornholmerne har allerede betalt ekstra i affaldsgebyr for noget, de ikke har fået, fjerner I den ekstraudgift?

Det er en misforståelse, at der har været tale om en ekstraudgift. Den gamle kontrakt med FUGATO udløb i december 2021 og BRK/BOFA skulle forhandle en ny affaldskontrakt.

Kontrakten som blev indgået med HCS gav, på daværende tidspunkt, bornholmerne den billigste pris for indsamling af affald. Borgerne har derfor ikke betalt for noget, de ikke fået. Hvad prisen bliver fremover, kan vi ikke vide i dag.

08 Hvilke ekstraomkostninger regner BOFA med at påføre den enkelte borger som følge af sagen og en eventuel ny udbudsrunde?

Hvis der kommer ekstra omkostninger i forbindelse med ophævelsen af kontrakten, vil vi forsøge at få HCS til at dække de udgifter og vores tab i det hele taget.

09 Hvornår forventer BOFA, at en ny affaldsordning med nyt indsamlingsudstyr kommer til at fungere?

Det er klart, at opsigelsen af kontrakten betyder en forsinkelse. BOFA håber at kunne få en ny ordning på skinner senest 1. januar 2025, og meget gerne før, så vi kan komme i mål med vores vision om et Bornholm uden affald i 2032.

10 Hvornår forventer BRK/BOFA, at borgerne kan få at vide hvad deres affaldshåndtering kommer til at koste i 2023?

Hurtigst muligt. Vi melder ud så snart der er nyt.

11 Hvordan vil BRK/BOFA orientere bornholmerne om affaldssituationen?

BOFA orienterer løbende på Bofa.dk, brk.dk, Facebook og via dagspressen.

12 Hvordan sikrer BRK/BOFA, at den næste affaldsrenovatør kan leve op til forventningerne?

BRK/BOFA vil gøre, hvad vi kan, for at undgå en gentagelse. Når der er tale om EU-udbud og kontrakter, kan man kan aldrig gardere sig 100 procent mod et kontraktbrud.

13 Er opsigelsen af HCS-kontrakten blot en manøvre for at BOFA kan hjemtage affaldshåndteringen til BRK/BOFA?

Nej, BRK/BOFA havde håbet på og regnet med, at vi skulle samarbejde med HCS de næste ni år. BRK/BOFA har brugt mange ressourcer på at få de nye affaldsordninger i gang.

14 HCS hævder, at det er BOFA, som ikke har bedt HCS om at bestille de beholdere, der skulle have været distribueret til bornholmerne i august-september. Er det rigtigt? Er det i virkeligheden BOFA, som ikke har overholdt deres del af aftalen?

BRK/BOFA er bekendt med, HCS’ synspunkt. Vi, og vores juridiske rådgivere, er uenige i dette synspunkt.     Vi kan desværre ikke udtale os yderligere om dette på nuværende tidspunkt.

15 34 kommuner er forsinkede med deres affaldssortering pga. generel mangel på biler og materiel. Overreager BRK/BOFA ikke, når I ophæver kontrakten på grund af en måske forklarlig forsinkelse?

Vi kan ikke udtale os om andre kommuner, men på Bornholm havde vi planlagt det således, at vi ville have været i gang senest 27. november 2022, hvilket jo allerede er senere end det Folketinget havde besluttet. Når vi ikke er klar, skyldes det de tre forhold, som ligger til grund for kontraktophævelsen.

Kommunen har pligt til at agere, når en kontrakt efter vores opfattelse bliver misligholdt.

16 Hvorfor besluttede I ikke bare at opsige kontrakten, dengang Kommunalbestyrelsen behandlede sagen sidst?

BRK/BOFA har hele vejen igennem sagen har fået hjælp fra advokatfirmaet Bech-Bruun og vi følger deres råd. Da punktet blev behandlet på et tidligere kommunalbestyrelsesmøde, havde man fortsat håbet om at den nye ordning, inkl. anvendelsen af mere miljørigtige køretøjer ville kunne komme i stand til tiden og ifølge kontrakten. Det viser sig imidlertid nu ikke at være tilfældet.

17 Gælder arbejdstilsynets regler om adgangsveje og standpladser for husstande stadig, selvom kontrakten med HCS er annulleret?

Ja, Arbejdstilsynets regler for adgangsveje og standpladser for husstande gælder stadig og vil også være gældende når en ny affaldsordning træder i kraft. Læs mere om adgangsveje og standpladser her

18 Læs pressemeddelelsen her

Kommunalbestyrelsen ophæver kontrakt med HCS om ny affaldsordning

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede i går under et lukket punkt på kommunalbestyrelsesmødet at ophæve kontrakten med vognmandsfirmaet HCS. Det sker med øjeblikkelig virkning.

På kommunalbestyrelsesmødet, der blev holdt den 22. september i år, behandlede kommunalbestyrelsen en sag om uenigheder mellem HCS og BOFA vedrørende opfyldelse af kontrakten om affaldsindsamling på Bornholm. Det er i den mellemliggende tid ikke lykkedes at nå til enighed.

Den 27. november 2022 var ifølge kontrakten sidste frist for HCS til at igangsætte den nye affaldsordning. Dette er ikke sket. Ligeledes var den 27. november 2022 også sidste dato, hvor HCS lovligt/med dispensation kunne benytte indsamlingskøretøjer, der ikke levede op til minimum Euronorm V emissionsstandarder. Kommunalbestyrelsen kan konstatere, at der stadig køres med indsamlingskøretøjer, som ikke lever op til de miljøkrav, der er fastsat i kontrakten.

Desuden finder kommunalbestyrelsen, at HCS i væsentligt omfang har undladt at opfylde sine forpligtelser til loyalt og proaktivt samarbejde med BOFA, samt at HCS tværtimod har varetaget egennyttige interesser for at opnå den størst mulige fortjeneste på BOFAs bekostning.

På baggrund af ovenstående har kommunalbestyrelsen besluttet, at ophæve kontrakten mellem BOFA og HCS og at kræve erstatning fra HCS for BOFAs tab i den forbindelse. Borgmester Jacob Trøst siger,

”HCS har ikke levet op til den indgåede kontrakt. Derfor har vi set os nødsaget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. Bornholmerne skal ikke være bekymrede for, at deres affald ikke bliver hentet. Vi arbejder på fuld kraft lige nu for at sikre, at vi får en midlertidig aftale om affaldsafhentning.

Forperson for kommunens Natur-, Miljø- og Planudvalg, Helle Munk Ravnborg siger:

”Jeg er glad for, at vi i kommunalbestyrelsen tager ansvar og får styr den fremtidige affaldsindsamling på øen, så vi kan nå vores vision om Bornholm uden affald i 2032”.

BOFA arbejder nu på at sikre, at bornholmernes affald fortsat bliver afhentet som normalt, så borgerne bliver påvirket mindst muligt af ophævelsen af kontrakten med HCS.

Den planlagte affaldsordning med sortering i 12 fraktioner ventes at kunne træde i kraft senest 1. januar 2025.

Priser og prisstigninger

 

00 Hvorfor er det billigere at få afhentet sit affald, hvis man bor i en lejlighed fremfor i et hus?

Taksterne beregnes ud fra et gennemsnit i forhold til affaldsmængde og antal beboere.

Det er billigere for BOFA at få tømt én stor affaldsbeholder på 660l fremfor fem affaldssække placeret fem forskellige steder – det tager længere tid.

Derudover bor der i gennemsnit flere personer i et alm. hus (ca. 2.0 pers) end der bor i en lejlighed (ca. 1.2 pers) Affaldsmængden er derfor både mindre og lettere tilgængelig.

01 Hvorfor stiger BOFAs gebyr for husstandsindsamlingen med ca. 1.400 kr?

Da Fugatos kontrakt med BOFA udløb, skulle indsamlingsordningen udbydes i offentligt udbud.

Vinderens bud, som var det billigste, var noget højere end den tidligere pris. Derfor er BOFA nødsaget til at hæve gebyret for affaldsindsamlingen.

Udbudet var delt op i to faser, den første med en videreførsel af den eksisterende ordning indtil det nødvendige materiel var købt hjem, og så den anden for resten af udbudsperioden.

Se mere på dette link.

02 Vil der komme yderligere prisstigninger til bornholmerne i forbindelse med de nye affaldsorninger?

HCS er kontraktligt bundet af prisen de næste ca. 10 år, med en indbygget prissatsregulering.

03 Der produceres forskellige mængder affald fra forskellige typer husholdninger, fra lavtlønnede enlige til dem med store indkomster. Er de kommende priser og fordelingen af udgifterne retfærdige?

Affaldssystemet er bygget op om kollektive ordninger med ens betaling for alle husstande.

04 Er det en del af problemet og årsagen til prisstigningerne, at BOFA skal betale for transport og behandling af affald til Braunschweig (plast/mad- og drikkekartoner) og Holme-Olstrup (glas og glas/metal)?

Transport og behandling er medregnet i det vindende tilbud, som også var det billigste. Genanvendelse af det indsamlede affald sker primært ovre eller i udlandet, og derfor skal affaldet transporteres væk, hvilket koster. Det er indregnet i budgettet.

05 Er den væsentligste årsag til prisstigningerne ikke, at man bruger langt mere tid på at tømme faste beholdere i modsætning til sække?

Prisstigningerne er en kombination af en ny kontrakt der er dyrere end den tidligere. Valget af skift fra sække til beholdere er dikteret af den nationale lovgivning, og medfører merudgifter.

06 Bliver det billigere hvis man skal gå med sit affald til en MiljØ, og hvis ja bør udgiften ikke følge serviceniveauet?

Der er ikke taget endegyldig stilling til prisstrukturen, men der er meget stor sandsynlighed for at der vil blive en differentiering i priserne afhængigt af omkostningen ved den pågældende tømningsordning.

07 Hvem betaler for det nye tømningsudstyr?

Det gør borgerne via taksterne.

08 Hvorfor skal vi allerede nu betale for en ordning, som endnu ikke er trådt i kraft?

I forbindelse med det nye udbud af affaldsindsamling, der blev vundet af vognmandsfirmaet HCS, blev alle fire tilbudsgivere bedt om at afgive to priser: En pris for den første periode indtil alle køretøjer og øvrigt materiale er leveret og hvor der stadig indsamles affald efter de gamle ordninger; samt en anden pris efter igangsættelse af de nye ordninger med indsamling af 12 affaldsfraktioner.
Den første periode er en relativ kort periode på 6-10  måneder, mens den anden periode er meget længere – omtrent 9 år.
HCS har i begge perioder brug for at starte affaldsordningerne op (f.eks. ruteplanlægning, opstart, transport af renovationskøretøjer og andet udstyr til Bornholm etc.):
• Den første periode (6-10 måneder) køres med eksisterende ordninger.
• Den anden periode (ca. 9 år) køres nye ordninger med nyt materiel fra BOFA og HCS.
Den første periode er markant dyrere, da udgifterne skal betales over 6-10 måneder, mens den anden periode skal betales over ca. 9 år.
Der bliver derfor reelt ikke nogen stor forskel på prisen i den første og den anden periode.
Der er ikke nogen forventning om yderligere prisstigninger i 2023, ud fra hvad vi har kendskab til i dag, bortset fra almindelige inflationsreguleringer.
Kommunalbestyrelsen på Bornholm valgte i 2021 det billigste tilbud beregnet over hele kontraktperioden på
knapt ti år. Hvis man havde valgt et af de andre indkomne tilbud, så havde prisen været markant dyrere for bornholmerne. Endelig skal det oplyses, at kontrakten med HCS først kunne underskrives i september 2021, hvorfor bestillingen af det nødvendige materiel først kunne ske på dette tidspunkt.

se forklarende tegning

09 Miljøministeren meldte oprindeligt ud, at der kun ville komme en prisstigning på ca. 55 kr. om året, og forklarede efterfølgende, at det var en beregning over 10 år, som gav denne prisstigning. Kan man få indsigt i den beregning?

Vi henviser til miljøministeriet.

Udbudsproces og generelt om ordningen

01 Er det rigtigt at HCS vil ansætte udenlandsk arbejdskraft for at løntrykke?

Det er en del af kontrakten med HCS, at renovationsmedarbejdere skal kunne vejlede på dansk omkring sortering dvs. der ligger mere i rollen som renovationsmedarbejder end hvad BOFA tidligere har forlangt.
Det vil på denne baggrund ikke være muligt at ansætte udenlandsk arbejdskraft på løndumping vilkår.
Herudover ligger det fast i kontrakten at Arbejdstilsynets vejledninger på området skal overholdes, og at der skal ansættes i overensstemmelse med BRKs retningslinjer for sociale klausuler mv. Alle tilbudsgivere har været overenskomstdækket.

02 Har udbuddet været kompetent udført, set I lyset af den seneste tids debat omkring det?

BOFA har haft advokatfirmaet Bech-Bruun til at bistå med udbudsprocessen hele vejen igennem for at kvalitetssikre at forløbet er sket i overensstemmelse med lovgivningen. Hertil har hele BOFAs ledelse og afdelingen for Miljø og Projekter medvirket til at udføre udbuddet efter de rammer, som kommunalbestyrelsen har udstukket. Udbuddet har været kompliceret med flere forhandlingsrunder med tilbudsgivere undervejs, men BOFA er overbevist om bornholmerne har fået den bedste løsning til den billigste pris.

03 Hvad har Folketinget bestemt om de nye affaldsordninger?

Et flertal i Folketinget har vedtaget at de nye affaldsordninger, der skal indfases i hele landet, skal indeholde mindst ti affaldsfraktioner (pap, papir, metal, glas,  plastik, komposit (også kaldet mad-og drikkekartoner), tekstiler, madaffald (KOD), farligt affald og restaffald). Disse skal indsamles i beholdere på hjul (ikke i sække, dog undtaget tekstil). Som udgangspunkt skal hver fraktion indsamles separat. Dog tillades visse blandinger f.eks. pap/papir eller plastik/mad- og drikkekartoner samt glas/metal.
Ovenstående er altså nationale lovkrav uden for BOFAs kontrol.

04 Kan man fravælge den bornholmske affaldstømningsordning?

Nej, ordningerne er lovbestemte og derfor obligatoriske.

05 Hvor kan man se og blive klogere på BOFAs nye indsamlingsudstyr?

BOFA har allerede været rundt i nogle bornholmske byer med BOFA-bussen. Det er planen, at BOFA-bussen igen skal trille ud til de bornholmske byer i løbet af 2023. Det er også muligt at se de nye affaldsbeholdere på bofa.dk samt efter aftale om besøg i BOFAs Affaldstårn.

06 Hvorfor er der ikke sket mere inddragelse af borgere i beslutningsprocesserne omkring de kommende affaldsordninger?

Fordi beslutningen er gennemført på nationalt plan og effektueret via affaldsbekendtgørelsen. Derfor har der været meget lidt handlerum også for BOFA og kommunen.

07 Har BOFA selv truffet alle afgørelserne hvad angår de nye affaldsordninger?

BOFA er en del af Bornholms Regionskommune. BOFA er placeret i center for Natur, miljø og fritid og er dermed underlagt politisk styring af Natur, Miljø og Plan-udvalget og Kommunalbestyrelsen.
BOFA har et brugerråd. Brugerrådet mødes 2 gange årligt henholdsvis i maj og november. Her er der repræsentanter fra bl.a. ældrerådet, de Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, Bo42 og organisationer fra det bornholmske erhvervsliv. Der har været drøftelser med brugerrådet omkring de nye ordninger.

08 I f.eks. Københavns Kommune er der blevet uddelt pædagogisk og husstandsomdelt information. Vil vi se det samme på Bornholm?

Ja, BOFA uddeler en affaldsguide, når de nye beholdere/MiljØ’er tages i brug. Du kan allerede nu smugkigge på affaldsguiden her 

09 Hvordan bliver borgerne informeret om tømninger, tømningsudfordringer og nye tiltag?

BOFA informerer borgerne via bofa.dk, de sociale medier og dagspressen. Fremadrettet også via en app’en affaldsportal.

10 Hvornår bliver bornholmerne informeret om de nye ordninger?

BOFA opstarter informationskampagner i god tid inden ordningerne træder i kraft.

11 Tidsperspektiv

Almindelige husstande, ca. 88 % af alle husstande på Bornholm:
• I  2023 bliver de nye indsamlingskøretøjer leveret og så overgås der til de nye ordninger.
• Inden da vil der blive udsat nye spande.
• Inden da sætter BOFA massivt ind med en  informationskampagne.
MiljØ’er, ca. 12 % af husstandene:
I 2022 vil der være dialog med berørte borgere og borgerforeninger om placering og etablering af Miljø’er i byerne. I takt med at de praktiske forhold, herunder myndighedsgodkendelser, er afklaret vil MiljØ’erne bliver etableret i 2023. Der vil således være enkelte områder hvor der endnu ikke er etableret MiljØ’er ved opstart af de nye affaldsordninger, hvor der forventeligt køres videre med nuværende ordning.

Sortering og fraktioner

01 Hvem sørger for affaldssorterings-udstyret inde i borgernes huse?

Borgerne står selv for løsninger inde i hjemmet. Se gode ideer her.

02 Vil det stadig være muligt at benytte en kompostbeholder til madaffald?

Ja, men de nye takster giver ikke længere rabat. Bofa anbefaler dog, at man afleverer sit madaffald i beholderen madaffald, da det giver bedre energiudnyttelse og mindre CO2-udledning. BOFA er desuden underlagt landsdækkende regler om, at der skal etableres en henteordning for madaffald.

03 Skal man rengøre f.eks. mayonnaiseflaskerne m.m. inden de bliver smidt i plastikcontaineren?

Nej, Bofa anbefaler, at man tømmer/skraber beholderne rene. Du kan læse mere i Bofas affaldsguide, der udleveres i forbindelse med den nye ordning.

04 Vi kan aflevere tøj, pap, papir, metal og plast på genbrugspladserne. Hvornår kan vi aflevere madaffald?

Det vil ikke blive muligt at aflevere madaffald på genbrugspladserne.

05 Skal der sorteres i det offentlige rum, f.eks. på kommunens raste- og parkeringspladser?

Der er ikke taget endelig stilling, men det må forventes at det på sigt vil blive muligt at sortere mere i det offentlige rum.

06 Hvad sker der med vores genanvendelige affald?

Alt BOFAs genanvendelige affald bliver genanvendt i størst muligt omfang. Der vil dog altid ske et tab, da fejlsorteringer og produkter af dårlig kvalitet ikke kan  genanvenes 100%.

07 Findes der sorteringsvejledninger på andre sprog?

Alle beholdere og MiljØ’er i sommerhusområderne vil have piktogrammer der angiver, hvor turisterne skal sortere affaldet. Vores information i sommerhusområderne er typisk på dansk, tysk og engelsk, se her.

MiljØ’er

Eksempel på MiljØ

01 Må jeg gerne bruge MiljØ’erne som offentlige skraldespande/genbrugsplads, hvis jeg ikke er tilknyttet en MiljØ’?

Nej, hvis du ikke har plads til affaldet i dine egne beholdere, så må du bestille en ekstra beholder eller benytte en af øens genbrugspladser.

02 Hvor kan jeg læse mere om affaldsindsamlingen (MiljØ'er) i de gamle bykerner i Rønne, Hasle, Allinge, Gudhjem, Nexø, Aakirkeby? Og for sommerhuse?

Du kan læse meget mere her KLIK. Berørte borgere har desuden fået direkte information fra BOFA.

03 Hvorfor skal vi have MiljØ’er?

Læs mere her: klik her

04 Er der taget højde for arkæologiske undersøgelser forud for etablering af MiljØ'erne?

Etableringsarbejdet med MiljØ’erne koordineres tæt med Bornholms Museum.

05 Skal gangbesværede borgere benytte MiljØ'erne?

BOFA er i dialog med Regionskommunens visitationsafdeling om de nye ordninger, om hvordan man kan bistå gangbesværede borgere.

06 Støjer tømningerne af MiljØ'erne?

Renovatøren har forskellige tiltag for at støj fra indsamling af affald reduceres.
Renovatørens chauffører trænes i miljørigtig kørsel som også er mere støjsvag. Der anvendes gummifang på bilerne i forbindelse tømning af beholdere på hjul, så det larmer mindre, når de slår dem op.
Komprimatorbilerne har støjsvag opbygning.
For så vidt angår MiljØ’erne har vi ikke viden om, at støj fra tømning af fællesløsninger har været et problem andre steder i Danmark.

Egne beholdere

01 Vil der stadig være mulighed for at bruge de røde sække til lejlighedsvis ekstra affald?

Når de nye ordninger indføres, så udgår alle sække i indsamlingsordningerne.

02 Størrelserne på de nye beholdere for områder med mulighed for egne affaldsbeholdere .

Se de nye ordninger

Se mål på beholderne længere nede på siden.

03 Kan det ikke blive et problem med rotter og mider i forbindelse med, at madaffald kun tømmes hver 14. dag?

Erfaringer fra de kommuner, der har iværksat ordninger tyder ikke på et problem. I sommermånederne tømmes madaffald hver uge. Beholderne er rottesikret.

04 Jeg kan være i tvivl om der er nok plads til restaffald med tømning hver 14. dag, specielt for de husstande der bruger voksenbleer. Hvad stiller BOFA op her?

Når du begynder at sortere, får du mere plads til restaffaldet. Borgere med særligt stort behov kan tilkøbe en ekstra beholder.

05 Hvad gælder vedrørende adgangsforhold ved boligen?

Regler for adgangsvej og standplads:

  • Adgangsvejens og standpladsens underlag skal være fast, jævnt og plant (f.eks. fliser, asfalt eller beton), så affaldsbeholderens hjul ikke synker ned i underlaget eller på anden måde forhindres i at køre. Dvs. at f.eks. græs, løse skærver og brosten ikke kan betegnes som godkendt underlag.
  • Der må ikke være trapper, trin eller væsentlige stigninger på adgangsvejen.
  • Adgangsvejen skal være mindst 1 m bred.
  • Havelåger, porte eller lignede skal ligeledes være 1 m brede. Lågerne/dørene må desuden ikke smække i automatisk.
  • Buske og træer skal beskæres, så der er en frihøjde på 2,20 m over adgangsvej og standplads.
  • Parkerede biler eller andet må ikke blokere for adgangevejen på tømmedagen. Der skal være fri adgang til beholderne.
  • Om vinteren skal der ryddes og glatførebekæmpes.
06 Hvem rengør tømningsudstyret?

Beholderne forbliver på matriklen, og borgerne holder dem selv.

07 Jeg har et lillebitte hus, kan jeg få mindre beholdere?

Nej. Dette er ikke muligt.

08 Bliver det stadig muligt, at modtage en SMS inden man får hentet sit affald.

Ja, du kan også fremover tilmelde dig en beskedservice, og få en besked dagen før afhentning.