velkommen til Bofa

BOFAS ORGANISATION

Bofas organisation

Bofa organogram

 Bofas organisation er beskrevet i ovenstående organogram.

Bofas styres i det daglige af Bofas ledergruppe som består af direktøren og de fire afdelingsledere.

De fire afdelingsledere administrerer de fire afdelinger:

 • Økonomichefen tager sig af administrationen
 • Driftschefen for affaldsvarmeværket varetager værket.
 • Miljøchefens ansvarsområder er farligt affald, lossepladsen, modtagekontrol og vægtfunktion, igangværende og kommende projekter samt miljøgodkendelser og den daglige kontakt til miljøtilsynet.
 • Den sidste afdelingsleder tager sig af genbrugscentret, genbrugspladserne og øens miljøstationer.

Eventuelle tvivlsspørgsmål i hverdagen afklares mellem Bofas ledergruppe og Centerchefen i BRK Natur, Miljø og Fritid samt Natur-, Miljø- og Planudvalget.

Affaldsplaner, regulativer m.m. udarbejdes i samarbejde med Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Bofas øverste myndighed er Kommunalbestyrelsen.

BOFAS BRUGERRÅD

Pr 1 januar 2003 overgik BOFA fra at være et fælleskommunalt selskab – ejet af de 5 bornholmske kommuner – til at være én virksomhed under Bomholms Regionskommune.
For at sikre, at BOFA til en hver tid har en optimal dialog med brugere af BOFAs ydelser, blev det indstillet af BOFA besluttet af regionskommunens daværende Teknik- og Miljøudvalg, at tilknytte et brugerråd til BOFA.
BOFAs Brugerråd sammensættes af repræsentanter fra en række af BOFAs brugergrupper.
De inviterede brugergrupper foranstalter hver især valg af en repræsentant til brugerrådet.
BOFAs brugerråd indkaldes 2 gange årligt til møder, der typisk bliver afholdt i BOFAs Affaldstårn, eller anden lokation i Rønne.
Brugerrådet har ikke nogen form for beslutningskompetence Der kan således ikke træffes beslutninger vedrørende BOFAs takster, serviceydelser mv.

Beslutningskompetencen er således til enhver tid placeret hos kommunalbestyrelsen, relevante stående udvalg og BOFAs ledelse.

BOFAs brugerråd vil altid blive informeret og hørt i sager omkring relevante emner, som f.eks.

 • Forestående ændringer af serviceydelser
 • Forestående ændringer af takster
 • Resultater af grønt regnskab
 • Nøgletal fra årsregnskab
 • Affaldsplan
 • Regulativer på affaldsområdet
 • Sorteringsregler
 • Ændrede lovkrav
 • Information og formidling

Følgende foreninger, virksomheder og råd er repræsenteret i BOFAs brugerråd:

BEOF
BO42
Danmarks Naturfredningsforening
Ældrerådet
Dansk Industri
Rønne vand og varme (RVV)
Bornholmske Borgerforeningers Samvirke
Bornholms Landbrug
Dansk Byggeri Bornholm
BOFA

Brugerrådets seneste referat: Link

MILJØ- OG ARBEJDSMILJØ LEDELSES SYSTEM

Miljø- & arbejdsmiljøledelsessystem

Bofas miljøledelsessystem blev ISO-14001 certificeret den 22. oktober 2003. Certificeringen blev udført af Det Norske Veritas.

certifikat miljøledelse 2022

Bofa indførte miljø- og arbejdsmiljøledelse med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsens Miljøkompetanceordning og Bornholms Erhvervscenter TIC. Bofa’s miljø- og arbejdsmiljøledelsesystem er indført med konsulentbistand fra COWI A/S. Bofa implementerede sit miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem den 5. maj 2003. Bofas miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem er beskrevet og dokumenteret i Bofas Miljøledelseshåndbog.
Bofa konverterede til ISO 14001/2015 i 2018. Den 16. august blev der afviklet en konverteringsaudit, hvor selve systemet blev godkendt og vi efterfølgende fik ovenstående certifikat. 13. til 15. november var turen så kommet til medarbejderne. Der er selvfølgelig altid noget, som kan gøres bedre, men vi bestod igen uden afvigelser.
Det betyder så nu, at vi arbejder videre med at forbedre vores miljøledelsessystem efter ISO 14001/2015-standarden.

Forordet til miljøledelseshåndbogen er forfattet af Bofa’s direktør, og lyder som følger: Du sidder med den nyeste version af Bofas miljøledelseshåndbog foran dig. Heri kan du læse, hvordan Bofa sikrer en sikker og professionel virksomhedsdrift, der tager højde for såvel det kendte som det ukendte på både kort og langt sigt.
Bofa er et af landets mindste affaldsselskaber. De geografiske betingelser har villet det sådan. Det betyder, at vi skal kunne alt, hvad et meget større selskab kan, blot med færre ressourcer. Vi har derfor mere end nogen brug for at anvende de mest opdaterede ledelsesredskaber, der er til rådighed for at sikre, vi kan nå vores mål.
Bornholm sætter høje mål inden for miljø, bæredygtighed og resiliens, først og fremmest i Bright Green Island strategien.
ISO 14001 i dens nye reviderede form er et eksempel på et ledelsesværktøj, der nu i sin nye form er skarpere og mere operationelt end nogensinde og som vil hjælpe Bofa med at yde sit bidrag til Bornholm som en Bright Green Island.

Formålet med miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet er: Formålet med Bofas miljøledelsessystem er, at vi ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder helhedsorienteret, målrettet og åbent til fordel for både miljøet og arbejdsmiljøet.

Bofas miljøpolitik er formuleret på følgende måde: Med udgangspunkt i at alt affald skal indsamles, behandles og bortskaffes under størst mulig hensyntagen til ressourceudnyttelsen og belastningen på det omgivende miljø, er Bofas miljøpolitik som følger:

 • Bofa vil arbejde for at alt affald på Bornholm håndteres og behandles miljømæssigt korrekt efter prioriteringen: genbrug, genvinding, forbrænding med varmeproduktion, deponi.
 • Bofa vil tilstræbe en reduktion af de fremtidige affaldsmængder gennem påvirkning af borgere og erhvervsvirksomheder.
 • Bofa vil løbende arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet og på at reducere påvirkningerne af miljøet på alle områder.
 • Bofa vil reducere eget ressourceforbrug, uden at arbejdsmiljøet og sikkerhedsforholdene påvirkes i negativ retning.
 • Bofas ledelse vil være kendetegnet ved åbenhed omkring miljø- og arbejdsmiljøforhold, både overfor medarbejderne og offentligheden.

På baggrund af ovenstående miljøpolitik er dannet følgende miljømål: Bofas kortsigtede miljømål for 2018 – 19 er som følger: 

• At vedligeholde og optimere miljøledelsessystemet i henhold til ISO 14001 og få dette formidlet ud til alle medarbejdere. Det vil blive overvejet, hvordan der kan kommunikeres til medarbejderne, og ikke kun informeres.
• At arbejde for at fastholde det lave sygefravær, som Bofa har haft gennem flere år. Såfremt sygefraværet skulle stige, da at afdække årsagen til dette.
• At implementere målsætning 1 og 2 i affaldsplan 2014-2018, genanvendelse af mindst 50% husholdningsaffald ved udsortering af bl.a. bioaffald og plast.
• At implementere målsætning 1 og 2 i affaldsplan 2014-2018, udsortering af 1.000 ton bioaffald fra have- og parkaffald.
• At implementere målsætning 3 i affaldsplan 2014-2018, at sætte fokus på indholdet af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffaldet.
• At implementere målsætning 4 i affaldsplan 2014-2018, at øge informationsniveauet for papir og pap, plast, glas og metal.
• At kunne præsentere en kommunal affaldsplan 2019-2024 i 4. kvartal 2018, under forudsætning at, at de nationale forudsætninger foreligger.
• I samarbejde med WasteControl etableres et sommerhusprojekt til at forbedre serviceringen i skuldersæsonerne. Forprojektet startes snarest, udførelsen afsluttes inden udgangen af 2019.
• At etablere et projekt omkring design af affaldsløsninger i kulturbydele. Start juli 2018 – slut juli 2021.
• At etablere et Future-projekt om styrkelse af cirkulær økonomi i mindre bysamfund.
• At etablere et aktivitetshus på baggrund af forundersøgelsen omkring muligheden for dette. Projektet består af fase 1, fundraising og fase 2, etablering.
• At sikre, at fremtidige projekter omkring affaldshåndtering skal falde i tråd med Bofas og BRKs 2032-vision, samt at disse tiltag løbende promoveres.
• At forbedre udsorteringen på genbrugspladserne ved bl.a. at kræve brug af klare sække mod tidligere sorte, samt løbende gøre opmærksom på dette.
• At katalogisere og kategorisere affald fra de kommunale virksomheder med henblik på optimering af sorteringen af det kommunale affald.
• At bistå Fællesskabet Buddegård med affaldshåndteringen. Man ønsker fra fællesskabets side at fremstå med en nul-affalds-løsning.

Bofas langsigtede miljømål er som følger:

 • At sikre borgeres og erhvervsvirksomheders medejerskab for fremtidige gode resultater i relation til kildesortering.

Bofas vedligeholdelsesmål er som følger: 

 • Som minimum bevare den opnåede reduktion af forbrændingsjern, slagger og røgrenserestprodukt pr. brændt ton affald på affaldsvarmeværket i forhold til produktionen det foregående år.
 • At bibeholde det gode arbejdsmiljø som følge af reduktion af eller aflastning af tunge løft ved relevante foranstaltninger, samt tilsvarende sikre fremtidige arbejdsopgaver mod tunge eller akavede løft.
 • At reducere udledningen af miljøfremmede stoffer gennem røg, kalk og slagger ved en løbende forbedring og optimering af driften på affaldsvarmeværket.

Yderligere information: Yderligere information om Bofas miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem kan fås ved henvendelse til Bofas miljøleder, Steffen Gerdes, eller Bofas direktør, Jens Hjul-Nielsen.

KONTROLLERET LOSSEPLADS

I august 1999 blev Bofas nye kontrollerede losseplads taget i brug. Den kontrollerede losseplads er opbygget med drænnet og membran og opfylder de krav, der i dag stilles til en kontrolleret losseplads. Der foretages løbende måling af forureningsgraden af det vand, som kommer fra lossepladsen. Det forurenede vand sendes til Rønne-Hasle Renseanlæg, hvor det renses, inden det ledes ud i havet. Alt affald, som indvejes til Bofas kontrollerede losseplads skal, jf. lossepladsbekendtgørelsen, være deklareret. Deklarationer og vejledning om denne kan hentes på vægten på Almegårdsvej i Rønne. Deklarationen skal udfyldes af både affaldsproducenten og transportøren. Begge skal oplyse navn, adresse, CVR-nummer, kontaktperson og telefonnummer. Producenten skal derudover oplyse om affaldets klassifikation og art. Dette sker ved afkrydsning. Både producent og transportør skal underskrive deklarationen. På den kontrollerede losseplads deponeres materialer, som enten ikke kan genanvendes eller som ikke er egnet til at blive brændt på affaldsforbrændingsanlægget. De materialer, der fortrinsvis deponeres, er forurenede uorganiske bygningsmaterialer, forurenet jord, slam fra spildevandsrenseanlæg, asbest og sorteringsrest fra slaggesorteringen. Bofas kontrollerede losseplads blev udvidet i 2012. Den opnåede kapacitet er dog opbrugt, så Bofa ansøgte Miljøstyrelsen om at gå i højden i stedet for at udvide arealet. 
I 2021 fik vi derfor tilladelse til at gå op i max. 12 meter over nuværende niveau på de forskellige celler, så vi, på sigt, vil få en fantastisk udsigtsbakke på det nuværende deponi.

BOFAS FORBRÆNDINGS ANLÆG

Bofas affaldsvarmeværk blev sat i drift i 1991.

Affaldsvarmeværket modtager alt forbrændingsegnet affald fra øen;

 • dagrenovation
 • genbrugspladser
 • miljøstationer
 • storskraldsindsamling
 • erhvervsvirksomheder
 • institutioner
 • beslaglagt narko/hash og smugler cigaretter mm.

I alt modtages der ca. 20.000 ton affald om året, som skal brændes.

Den varme der produceres ved forbrændingen sendes ud i varmenettet til borgere og virksomheder i og omkring Rønne. Bofas varme er prioriteret varme til RVV og dækker ca. 25 % af det årlige forbrug i Rønne.

Forbrændingsanlægget er i drift 24 timer i døgnet og der er altid mindst 1 mand på vagt til at overvåge forbrændingen og passe ovnen, året rundt.

2 gange årlige er der planlagt nedluk af ca. 1 uges varighed. Det vil sige at driften afbrydes og ovnen køles ned så der kan foretages  revision og vedligeholdelsesopgaver. Når ovnen er i drift er den ca. 1.000 grader varm. Det tager omkring 4 timer at standse forbrændingen på det tidspunkt er ovnen ca. 800 grader. Derefter går der ca. 1½ døgn før ovnen er kølet så meget ned at der kan foretages indvendigt eftersyn og evt. reparationer i de varmeste områder

I forbindelse med at affaldet brændes af dannes der forbrændingsslagge, som er resterne af den del af affaldet som ikke kan brænde.  Årligt er det ca. 3.500 ton. Slaggerne sorteres, så alle metaller over 0,9 mm renses ud og genanvendes. Derefter nyttiggøres slaggerne typisk ved at blive indbygget i større anlægsarbejder og dermed erstatte store mængde grus eller jomfrueligt materiale der skal graves eller suges ud af vores undergrund. 

Røgen fra forbrændingsprocessen renses i et indbygget røggasrenseanlæg, inden den udledes til det fri via den 75 meter høje skorsten. I røggasrenseanlægget renses røgen med et kalkprodukt. Den røg der udledes er derfor så ren som overhovedet muligt og det der ses er en dampfane. Og kalken (røggasrenserestproduktet) deponeres i et specialdeponi Langøya i Norge.

Forbrændingsanlægget har i 2011-12 gennemgået en omfattende modernisering, der sikrer dels nogle endnu højere miljøforanstaltninger end hidtil og dels en forventelig stabil drift mange år frem.

   

OMLASTESTATION FOR FARLIGT AFFALD

Farligt affald er kemikalier som anvendes i forbindelse med produktion, rengøringsmidler, maling, olieaffald, syrer, baser og flere andre stoffer. Er man i tvivl, kan vejledning fås ved henvendelse til Bofa.

For private gælder, at farligt affald fra husholdningen skal afleveres på en af øens seks genbrugspladser. Bofa har indgået en aftale med Stena Miljø A/S om afhentning af farligt affald indsamlet fra Bofas genbrugspladser.

Erhvervslivet kan aflevere farligt affald på øens genbrugspladser i op til fem l/fem kg beholdere. Max 200 kg om året, såfremt virksomheden er tilmeldt Bofas ordning for erhvervslivets brug af genbrugspladserne.

Større mængder skal håndteres af en ADR-godkendt vognmand. Farligt affald i form af kemikalier behandles med henblik på størst mulig genanvendelse.

GENBRUGSCENTRET I VESTERMARIE

På genbrugscentret behandles:

 • Papir og pap.
 • Flasker og glasemballager.
 • Genanvendeligt plast.
 • Sanitet
 • Gips
 • Kasserede køleskabe og frysere.
 • Kasserede elektriske og elektroniske apparater.

Papir og pap Papir og pap genanvendes i stor udstrækning, og er således medvirkende til at begrænse behovet for træer til ny papirmasse. Det er derfor i alles interesse, at så meget papir og pap som muligt indsamles. Papir og pap kan genanvendes til mange formål, men er det forurenet med snavs, kødsaft og lignende, eller er der tale om papir eller pap forstærket med f.eks. plast eller metaltråde, kan det ikke genanvendes. Flasker og emballageglas Flasker og andet glas sendes til et anlæg, hvor de omsmeltes. Emballageplast Emballageplast i form af krympefolier, pallehætter eller boblefolier presses i baller og sendes til genanvendelse. Disse plastfolier genanvendes i plastindustrien til nye plastprodukter. Batterier Husstandsindsamlede batterier og batterier fra det bornholmske erhvervsliv går alle til Stena Miljø for videre behandling.

DAGRENOVATION

Bofa varetager husstandsindsamling på Bornholms husstande og sommerhuse. Pt. dagrenovation og pap/papir, men fremover 11 forskellige fraktioner.

Opgaven udliciteres og udføres derfor af en underentreprenør, i indeværende udbud: HCS.

GENBRUGSPLADSER

Bofa driver 6 genbrugspladser fordelt på Bornholm. (Rønne, Aakirkeby, Olsker, Nexø, Hasle og Østermarie).

Aakirkeby, Olsker og Nexø er døgnåbne, hvid man har tilmeldt sig ordningen.

På genbrugspladserne modtages ca. 50 forskellige fraktioner der afsættes til genanvendelse, forbrændes eller deponeres.

AFFALDSPLAN 2022-2034

Kære læser

Velkommen til Affaldsplan for Bornholms Regionskommune for 2022 – 2034. Med denne affaldsplan lægger BOFA de overordnede rammer for det videre arbejde med at opfylde visionen om et affaldsfrit Bornholm i 2032. Affaldsplanen bygger dels på den nationale affaldsplan for hele Danmark og dels på Bornholms egen Vision 2032.
Med den nye affaldsplan og med de initiativer, der følger – i første omgang sortering i op til 12 affaldsfraktioner i husstandene – kommer vi markant nærmere det bæredygtige samfund, vi alle ønsker os.

For at nå målene i affaldsplanen må alle bidrage. Samarbejde er vejen frem. Uanset om man er renovatør, entreprenør, virksomhed, forening, borger eller barn på Bornholm. Der er brug for alle.

Vi skal vænne os til mange forandringer på affaldsområdet i de kommende år, for det er helt nødvendigt i en verden med stadigt flere indbyggere og begrænsede ressourcer. Affaldsplan for Bornholms Regionskommune for 2022 – 2034 er et af Bornholms bidrag til at imødegå denne udfordring.

God læselyst

Venlig hilsen

Jens Hjul-Nielsen
Direktør for BOFA

Du finder affaldsplan 2022-2034 og den tilhørende miljøvurdering fra COWI på Bladhylden

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

BOFA

Almegårdsvej 8
3700 Rønne · mail@bofa.dk
56 92 55 00