Erhvervsaffald

Information til Bornholms erhvervsvirksomheder

Priser
Alle priser og statsafgifter er opgivet uden moms.

Tillæg for fejlsorteret affald
Tillæget gælder for aflevering af affald til forbrænding og deponering

Fejlsorteret affald (der er aflæsset), startgebyr gebyr kr. 500,00
Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 min. gebyr kr. 80,00
Affald til deponering
Deponeringsegnet affald, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1125,00
Eternitplader, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1125,00
PCB-holdigt affald pr. ton kr. 1125,00
Slam, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1125,00
Tungmetal/kemikalieforurenet jord og fejeaffald, inkl. statsafgift
(analysedokumentation)
pr. ton kr. 1125,00
Olieforurenet jord til rensning, inkl. statsafgift pr. ton kr. 550,00
Asbest, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1125,00
Fiskenet og trawl, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1300,00
Imprægneret træ, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1400,00
Blød PVC, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1675,00
Lettere forurenet jord (kræver dokumentation) pr. ton kr. 115,00
Jord til karteringspladsen
Jord til karteringsplads, depositum pr. ton kr. 115,00
Affald til forbrænding
Forbrændingsegnet affald, inkl. affaldsvarmeafgift pr. ton kr. 720,00
Forbrændingsegnet affald til neddeling, inkl. affaldsvarmeafgift pr. ton kr. 1125,00
Klinisk risikoaffald, hele læs pr. ton kr. 500,00
Ren jord og natursten til opfyldningsområder
Rønne og Aakirkeby pr. ton kr. 20,00
Nexø og Olsker, Lastbil over 10 ton pr. læs kr. 160,00
Nexø og Olsker, Lastbil under 10 ton pr. læs kr. 90,00
Affald til genanvendelse
Opbalning af papir og pap pr. ton kr. 225,00
Kildesorteret papir og pap pr. ton kr. 350,00
Kildesorteret plast pr. ton kr. 0,00
Papir og pap til sortering pr. ton kr. 500,00
Papir til sikkerhedsmakulering pr. ton kr. 825,00
Planglas pr. ton kr. 100,00
Friturefedt (100 liter) pr. tønde kr. 130,00
Gips pr. ton kr. 825,00

Dette affald til genanvendelse afleveres på Bofas Genbrugscenter i Vestermarie.

Haveaffald inkl. træstød (op til 80 cm i diameter
målt på stammen)
pr. ton kr. 220,00
Træstød over 80 cm i diameter pr. ton kr. 825,00
Hård PVC pr. ton kr. 1125,00
Rent træ pr. ton kr. 630,00

Dette affald til genanvendelse afleveres på Bofas affaldsbehandlingscenter i Rønne.

Spildolie leveret i tankvogn pr. ton kr. 850,00

Dette affald skal leveres til Bofas omlastestation på Almegårdsvej i Rønne.

Kompost
Kompost pr. ton kr. 0,00
Rene byggematerialer til nedknusning
Ren uarmeret beton pr. ton kr. 40,00
Ren normalt armeret beton, armering max Ø 10 mm pr. ton kr. 50,00
Ren svært armeret beton, armering over Ø 10 mm pr. ton kr. 110,00
Betonelementer, normalt armeret/armeret og isoleret pr. ton kr. efter aftale
Ren tegl pr. ton kr. 40,00
Blandet beton, tegl, naturskiffer, granit, sandsten m.v. pr. ton kr. 40,00
Ren asfalt pr. ton kr. 40,00
Ren asfalt med skærver og/eller 0/25 pr. ton kr. 40,00
Salg af knuste genbrugsmaterialer
Tegl/beton usorteret, 0/500 pr. ton kr. 25,00
Beton 0/170 pr. ton kr. 35,00
Asfalt 0/170 pr. ton kr. 45,00
Asfalt 0/35 pr. ton kr. 60,00
Blandet tegl/beton 0/170 pr. ton kr. 35,00

Øvrige sorteringer efter aftale.

Klinisk risikoaffald
Besøg inkl. afhentning af 1 sæk kr. 85,00
Afhentning pr. efterfølgende sæk kr. 30,00
Øvrigt affald til ekstern destruktion
Kanyleboks kr. 35,00
Stor skårspand (10 liter) kr. 60,00
Lille skårspand (5 liter) kr. 50,00
Køb af beholdere hos Bofa
Spændelågsfad 200 liter kr. 187,00
Spunstromle 200 liter kr. 165,00
Link til Regulativ for Erhverv

Klik på nedenstående link, vælg “husholdning” eller “erhverv” og klik på PDF-mærket ud for “Bornholm”. Regulativet kan nu downloades som en PDF-fil eller skrives ud.

Regulativ for Erhverv

Ordninger for erhvervsaffald

Bofa har følgende ordninger for erhvervsaffald på Bornholm:

Indsamlingsordninger:
Bofas genbrugscenter, Vestermarievej 48, 3700 Rønne

Køle- og frysemøbler Bringeordning
Elektronikaffald Bringeordning
Hårde hvidevarer Bringeordning

Bofas affaldsbehandlingscenter, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne

Forbrændingsegnet affald Bringeordning
Deponeringsegnet affald Bringeordning
Bildæk Henteordning/bringeordning
Klinisk risikoaffald Henteordning
Batterier Bringeordning
Lyskilder Bringeordning

Anvisningsordninger:
Ordninger for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald:
Bofas genbrugscenter, Vestermarievej 48, 3700 Rønne

Papir/pap Bringeordning
Fortroligt papir Bringeordning
Glas/flasker Bringeordning
Emballageplast Bringeordning
Friturefedt Henteordning
Gips Bringeordning

Bofas affaldsbehandlingscenter, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne

Have- og parkaffald Bringeordning
Bygge- og anlægsaffald Bringeordning
Hård PVC Bringeordning
Rent træ Bringeordning

Bofas opfyldningsområder, Olsker, Nexø og Aakirkeby (crossbanen)

Ren jord Bringeordning
Jordregler

Med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, og Bornholms Regionskommunes regulativ for jord (se boghylden), skal jordflytning foregå på følgende måde:

Flytning af jord
Anmeldelse skal som hovedregel ske senest 4 uger inden jorden ønskes flyttet.
Anmeldelse kan foretages på www.jordweb.dk

JordWeb
Bornholms Regionskommunes Teknik og Miljø anbefaler at jordtransportører melder sig til JordWeb, som er et system, hvor hele sagsgangen kører elektronisk. Du kan melde dig til systemet på www.jordweb.dk. Tilmelding og vejledning i brug af systemet kan ses på hjemmesiden under menuen “Quick-guide” og der findes ligeledes en demonstration af systemet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Teknik og Miljø: Jens Hansen på 56 92 20 75.

Denne anmeldelse skal ledsages af jordanalyser således:

  • Hvis jorden blot skal flyttes til depot for lettere forurenet jord: 1 analyse pr. 120 ton.
  • Hvis jorden ønskes anvendt/deponeret som ren jord: 1 analyse pr. 30 ton.

Ved ankomsten til Bofa skal kopi af anmeldeskema ekller udskrift fra JordWeb og eventuelle analyser medbringes.

Ren jord
Defineret som:

  • Jord, der er opgravet i områder, hvor der ikke er sket en konkret forurening.
  • Jord som ikke er opgravet i vejarealer.
  • Jord som ikke er opgravet på en registreret/kortlagt forurenet grund.
  • Jord som ikke stammer fra områder, som er omfattet af Bornholms Regionskommunes områdeklassificering.

Denne type jord kan umiddelbart køres direkte til Bofa, enten på Almegårdsvej 8 i Rønne eller til et af Bofas opfyldningsområder i lighed med tidligere.

Lettere forurenet jord
Lettere forurenet jord er som udgangspunkt jord, der er opgravet indenfor vejarealer, og jord, der er opgravet i de områdeklassificerede områder, men kan også være jord, der stammer fra f.eks. registreret forurenede grunde (kortlagte arealer).

Inden transport skal jordflytningen anmeldes som ovenfor beskrevet.

Jord fra kortlagte arealer
Når jord fra kortlagte arealer og forurenet jord udover lettere forurenet jord skal flyttes, skal der som udgangspunkt udtages en prøve pr. 30 tons samt ske identifikation af hot spots. Det samme analysekrav gælder, hvis der er konstateret forurenet jord ud over lettere forurenet jord, men arealet ikke er kortlagt. Kommunen kan reducere antallet af prøver, når kommunen forinden anmeldelsen har godkendt en plan for jordens håndtering.

Der skal indsendes anmeldelsesskema som nævnt ovenfor, under lettere forurenet jord, og dette skal også medbringes ved aflevereing hos Bofa.

Akut-opgravninger
Akut-opgravninger er opgravninger og flytninger af jord, der på grund af en akut opstået situation ikke kan afvente en forudgående anmeldelse m.v. Denne jord kan flyttes straks til en midlertidig placering i en container eller lignende, eller til karteringspladsen hos Bofa. Opgravningen, flytningen til den midlertidige placering og den videre flytning skal anmeldes til Teknik og Miljø senest 3 hverdage efter flytningen til den midlertidige placering.

Ved aflevering til Bofa skal der afleveres et anmeldeskema, som er underskrevet af det for jordflytningen ansvarlige firma. Dette skal tjene som dokumentation for, hvorfra jorden stammer.

Ved akut-opgravninger kan Bofas karteringsplads benyttes. Når jord lægges på karteringspladsen,  skal det ansvarlige firma underskrive en erklæring om jordflytning på vægten. Det ansvarlige firma skal lade jorden analysere og flytte denne til endeligt depot indenfor 3 måneder.

Erklæring om jordflytning

Små læs under 1 m3 som afleveres på biler under 3.500 kg, kan afleveres på Bofas containerpladser uden anmeldelse og analyser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Teknik og Miljø:
Jens Hansen, telefon: 56 92 20 75, e-mail: jens.hansen@brk.dk.

Har du spørgsmål?