Bofa tager hånd om dit affald i ferien

Have a nice stay on Bornholm. Bofa takes care of your waste.

Bofas åbningstider og adresser

Opening hours and locations for Bofa

Her finder du Bofas miljøstationer

Here are the locations of Bofas recycling containers

Tourist-information

Affald i sommerhuset

Når du bor i sommerhus på Bornholm kan Bofa også tage sig af dit affald. Her er lidt informationer.

Ved sommerhuset er der anbragt en affaldssæk i stativ til den almindelige dagrenovation.
Dette affald er alt det, som bliver tilbage, når glas, papir og farligt affald er sorteret fra.
Dagrenovation er f.eks. madrester, mælkekartoner, konservesdåser, plastik og snavset emballage.
I perioden fra påske til ugen efter efterårsferien tømmes sækken hver uge.
Fyld kun sækken til den påtrykte streg – den må maksimalt veje 20 kg.
Pak skarpe genstande ind i andet affald, og kom ikke glas, papir, pap og farligt affald i sækken.

Papir og glas kan afleveres på øens miljøstationer. 
Ved at klikke på boksen her over, kan du se hvor miljøstationerne er placeret. Der er åbent døgnet rundt.
Papiraffald er bl.a. aviser, reklamer, blade, indpakningspapir og andet rent papir samt bølgepap og papkasser.
Glas er bl.a. tomme vin-, spiritus- og saftflasker, konserves- og marmeladeglas.

Der er også en container på miljøstationen, som kan benyttes til almindelig dagrenovation, hvis der ikke er plads i affaldssækken.
Farligt affald, f.eks. sprayflasker eller husholdningskemikalier kan afleveres på øens containerpladser. Farligt affald skal være forsvarligt emballeret og helst i originalemballagen. Klik på boksen her over for at finde nærmeste containerplads.

Brugte batterier kan lægges i en plasticpose og anbringes på skraldestativet.

Og så håber vi du nyder opholdet på Bornholm.

Waste in the summercottage

Welcome on Bornholm.

In order to secure the environment, Bofa has made this information that in brief tells you how to handle your garbage most effectively as a user of a summer cottage.

At the cottage a waste bag for the household refuse is placed in a rag. The refuse is what remains when all glass, paper and dangerous waste have been sorted out.
Household refuse includes: Food scraps, milk cartons, tins, plastic and dirty packaging materials.
From Easter till the week after the autumn holidays the waste bag is collected every week. Please do not fill the bag above the printed line. A full bag should not weigh more than 20 kg. Please wrap up sharp objects in some other waste and do not put glass, paper, cardboard or dangerous waste in the bag.

Paper and glass can be disposed at the recycling containers. You find the location of these recycling containers by clicking the box above. The containers are open 24 hours a day.
Paper includes newspapers, leaflets, magazines, wrapping paper and other clean paper.
Glass includes wine-, spirits- and jouce bottles, preserving- and jam jars.

Next to the recycling containers there is a container, which can be used to ordinary waste, if there’s no more room in the waste bag.
Dangerous waste, i.e. sprays and medecine, can be handed over at the recycling centres. You find the location of the recycling centres by clicking the box above. Dangerous waste should be carefully wrapped in its original packaging if possible.

Place dead batteries in a plasticbag and place this on the wastebag.

Have a nice stay on Bornholm.

Information